Административно право

Административното право регулира дейността на органите на изпълнителната власт.Картина на страница за Административно право

Нормативните актове които уреждат отношенията при Административно право са Закона за нормативните актове, Закона за административните нарушения и наказания, Закон за администрацията и Административно процесуалния кодекс

Административният акт е едностранно властическо волеизявление на органа на изпълнителната власт или на друг приравнен на него орган издадено възоснова и в изпълнение на закона, което едностранно поражда правни последици в сферата на държавното управление и при необходимост може да бъде изпълнено с помощта на държавните органи.

Административно наказателното производство представлява сложна и динамична съвкупност от последователно възникващи и погасяващи се процесуални правоотношения, една от страните по които е винаги орган с властнически правомощия, а другата – лицето, посочено като нарушител. То се провежда в две взаимосвързани фази:

задължителна, извънсъдебна фаза на производството, която започва със съставянето на акта за установяване на административното нарушение, по реда на чл. 36, ал. 1 ЗАНН или със сезиране на наказващия орган от друг орган, сред посочените в чл. 36, ал. 2 ЗАНН и приключва с окончателното произнасяне на наказващия орган по въпросите относно авторството, виновността и отговорността на лицето, посочено като нарушител с неоттегляем и неотменим по административен ред правоохранителен акт – наказателно постановление, електронен фиш2 , споразумение или резолюция за прекратяване на административнонаказателното производство.

незадължителна, съдебна фаза на производството за проверка законосъобразността и правилността на някои категории правоохранителни актове на наказващия орган , която може да се инициира по преценка на страните в производството и прокурора.

Адвокат Ивайло Иванов предлага правни консултации, защита и съдействие и в двете фази на административнонаказателното производство.

Услугите на кантората в областта на административното и административно наказателното производство са следните:

Консултиране и даване на становище по въпроси на административното и административнонаказателното право, държавна и общинска собственост;
Изготвяне на искания/заявления за издаване на административни актове във всички държавни и общински служби;
Изготвяне на възражения и жалби за оспорване на незаконосъобразни  административни актове – на КАТ, НАП, ИТ, ДНСК, РЗИ, РИОСВ и други;
Правна защита срещу принудителни действия на административните органи;
Обжалване на Наказателно постановление /НП/ и на Акт за установяване на административно нарушение /АУАН/;
Процесуално представителство пред всички инстанции на административните съдилища в България в производства по оспорване на административни актове, наказателни постановления, заповеди и др.;
Изготвяне на документация по ЗОП, както и обжалване на решението за откриване на процедура, решение за избор на изпълнител или за прекратяване на процедура на възложител по ЗОП.

Моят съвет е да се консултирате с добър адвокат административно право, защото така ще защитите Вашите права и интереси възможно най-пълноценно. Целта винаги е да се спестят излишни нерви и емоции, както и допълнителни неудобства и неприятности. Нашите услуги са съобразени с изискванията на клиента, за да отговарят на Вашите индивидуални нужди. Ако желаете да получите професионална консултация и/или да започнем процедура по медиация, потърсете ме още веднага на ☎️ 0988 341819

Адвокат Ивайло Иванов е специализиран в областта на административното право и предлага професионално представителство и консултации на клиентите си, които се нуждаят от помощ в тази сфера.