Цени на адвокатски услуги

Цените на адвокатските услуги, които предоставя Адвокат Ивайло Иванов се определят съобразно с правната и фактическа сложност на конкретния казус, с обема на възложената работа и с материалната стойност на казуса.

Безплатна авокатска помощ и съдействие се предоставя на основание чл. 38, ал. 1 от Закона за адвокатурата на лица, които имат право на издръжка и материално затруднени лица.

ЦЕНА ЗА СТАНДАРТНА АДВОКАТСКА УСЛУГА:

За устна консултация с адвокат:

100лв.
  • За писмена консултация/становище - от 200 лв.;
  • За уговорена почасова консултантска дейност - 120 лв.
  • За образуване на изпълнително дело - 50 лв.;
  • За проучване на изпълнително дело в кантората на ЧСИ - 100 лв.;
  • За обжалване на действията на съдебен изпълнител - 200 лв.;
  • За изготвяне на нотариални покани, молба за приемане или отказ от наследство, книжа за нотариално вписване, молба за опрощаване на дължими суми и за други молби - 100 лв.;
  • За изготвяне на жалби и сигнали до прокуратурата, полицията, държавни или общински органи - 200 лв.;
  • За снабдяване с преписи от Съдебни Решения - 100 лв.;
  • За подаване на молби до съда за издаване на изпълнителен лист - 50 лв.;

За учредяване и регистриране, включително и вписване промени в съответния регистър на

Дружество с ограничена отговорност ООД или ЕООД

500 лв.

 

Възнагражденията за процесуално представителство се определят въз основа на сложността на всеки конкретен казус и от определения материалния интерес по делото.

Всички видове адвокатски възнаграждения се заплащат авансово, при подписване на пълномощно и договор за оказване на правна помощ и съдействие. В случай на затруднение при заплащане на адвокатското възнаграждение, ние ще Ви дадем възможност за заплащане на същото, на вноски.