Обжалване на електронен фиш

Задължително съдържание на електронният фиш:

Електронният фиш съдържа данни за: териториалната структура на Министерството на вътрешните работи, на чиято територия е установено нарушението, мястото, датата, точния час на извършване на нарушението, регистрационния номер на моторното превозно средство, собственика, на когото е регистрирано превозното средство, описание на нарушението, нарушените разпоредби, размера на глобата, срока, сметката или начините за доброволното й заплащане.

Електронният фиш се връчва с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез длъжностните лица на МВР. Датата на получаване на електронния фиш е от значение за срока на обжалване. При условие че в 14-дневен срок от датата на получаване нарушителят заплати наложената глоба, той заплаща само 70 на сто от нейния размер. Глобата, наложена с електронен фиш, който е бил обжалван и потвърден от съда, се дължи в пълен размер.
Важен момент след получаването на електронния фиш е възможността, която се предоставя на собственика на МПС, да подаде писмена декларация с данните за лицето, извършило нарушението, в 14-дневен срок. Декларацията трябва да е придружена с копие от свидетелството му за управление на моторно превозно средство.

На лицето, посочено в декларацията, се издава и изпраща електронен фиш за извършеното нарушение, а първоначално издаденият електронен фиш се анулира.

Подаване на възражение срещу електронен фиш:

В 7-дневен срок от получаването на електронния фиш може да се направи писмено възражение пред директора на съответната структура на Министерството на вътрешните работи. Директорът разглежда възражението и преценява доказателствата в 7-дневен срок от постъпването му. Издаденият електронен фиш се анулира, ако от събраните доказателства е установено, че:
1. моторното превозно средство е било обявено за издирване;
2. нарушението е извършено с моторно превозно средство със специален режим на движение.
Директорът на областната дирекция на Министерството на вътрешните работи уведомява собственика на превозното средство, а когато то е собственост на юридическо лице – неговия законен представител, за решението си по ал. 6 в 7-дневен срок от датата на анулирането, съответно – на отказа за анулиране на фиша.
 

Оспорване по съдебен ред:

Електронният фиш подлежи на обжалване пред районен съд, в района на който е извършено или довършено нарушението, а за нарушенията, извършени в чужбина – пред Софийския районен съд.
Обжалването на електронния фиш става с подаването на ЖАЛБА чрез наказващия орган, който го е издал. В жалбата се посочват всички доказателства, на които жалбоподателят се позовава.
Жалбата срещу електронния фиш се подава в 14-дневен срок от получаването му, а когато е направено възражение – в 14-дневен срок от съобщаването на отказа за анулиране на фиша.
Делото се разглежда от съответния районен съд в състав от един съдия. При разглеждане му се призовават следните лица:
– нарушителят;
– наказващият орган или учреждението, или организацията, чийто орган е издал електронния фиш.
В производството пред районния съд страните могат да се представляват от:
– адвокат;
– съпруг, възходящ или низходящ роднина на нарушителя;

– юрисконсулт или друг служител с юридическо образование в наказващия орган при учрежденията, предприятията, организациите, юридическите лица и едноличните търговци.

Разбира се всеки конкретен казус има своята специфична особенност и за да сте сигурни дали имате основание за обжалване на вече връченият Ви електронен фиш, чрез което да отмените или намалите наложената Ви глоба, е най-добре да се обърнете към добър адвокат срещу КАТ.
 
Нашата адвокатска кантора има богат опит с оспорване на административни актове по реда на ЗАНН пред съответните административни органи и съдилищата в Република България. Тъй като контролните органи изпращат единствено електронният фиш без да имате възможност да се запознаете със снимковият материал и останалите документи от административната преписка пороците на електронният фиш могат да бъдат най-разнообразни като липса или затруднена видимост на пътен знак, удостоверение за техническа изправност на използвания радар и/или протокол за проверката му, лошо качество на направената снимка и много други. Също така често се случва фишът да не съдържа всички изискуеми от закона реквизити от съдържанието му или да не е отразен допустимият толеранс от 3 км/ч, съгласно Наредбата.
 

Картина за Правен съвет за защита срещу чсиМоят съвет е да се консултирате с добър адвокат срещу КАТ, защото така ще защитите Вашите права и интереси възможно най-пълноценно. Целта винаги е да се спестят излишни нерви и емоции, както и допълнителни неудобства и неприятности. Нашите услуги са съобразени с изискванията на клиента, за да отговарят на Вашите индивидуални нужди. Ако желаете да получите професионална консултация, потърсете ме още веднага на ☎️ 0988 341819. Адвокат Ивайло Иванов е специализиран в обжалване на наказателни постановления и електронни фишове и предлага професионално представителство и консултации на клиентите си, които се нуждаят от помощ в тази сфера. 

Размер на глобата за превишение на скоростта:

При нарушение, установено и заснето с автоматизирано техническо средство или система, за което не е предвидено наказание лишаване от право да се управлява моторно превозно средство или отнемане на контролни точки, се издава електронен фиш в отсъствието на контролен орган и на нарушител за налагане на глоба, както следва: 

В населено място:

за превишаване с 10 km/h – с глоба 20 лв.;           

за превишаване от 11 до 20 km/h – с глоба 50 лв.;   

за превишаване от 21 до 30 km/h – с глоба 100 лв.; 

за превишаване от 31 до 40 km/h – с глоба 400 лв.;

за превишаване над 40 km/h – с глоба 600 лв.;

 Извън населено място:

  за превишаване с 10 km/h – с глоба 20 лв.;           

 за превишаване от 11 до 20 km/h – с глоба 50 лв.;

 за превишаване от 21 до 30 km/h – с глоба 100 лв.;   

 за превишаване от 31 до 40 km/h – с глоба 300 лв.;             

 за превишаване от 41 до 50 km/h – с глоба 400 лв.; 

 за всеки следващи 5 km/h над 50 km/h се увеличава с 50 лв.