ЗАПОЧВАНЕ, СПИРАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО ПО РЕДА НА ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

Образуването на изпълнителното производство следва процедурата по издаване на изпълнителен лист, удостоверяващ правото на принудително изпълнение на кредитора, на което съответства задължението на изпълнителния орган за безусловно съобразяване със съдържанието на изпълнителния лист. Изпълнителният орган няма право да отлага, спира (чл. 432 ГПК), прекратява или приключва (чл. 433 ГПК) принудителното производство освен в предвидените от закона случаи.
Прекъсването на давността с предявяването на иск и други действия по чл. 116, б. “б” ЗЗД и прекъсването на давността с предприемането на действия за принудително изпълнение по чл. 116, б. “в” ЗЗД са уредени по различен начин.
  • В първия случай нова давност не започва да тече докато трае производството, а ако съществуването на вземането не бъде признато, давността не се счита прекъсната. Ако вземането бъде признато новата давност започва да тече от влизането в сила на крайния акт, с който се установява, че вземането съществува, тъй като докато трае производството, давност не тече. Не случайно законодателят е уредил отделно хипотезата на чл. 116, б. “в” ЗЗД относно давността в принудителното изпълнение, без да възпроизведе правилата за спиране и отпадане на ефекта на прекъсването в исковия процес. Тези правила са неприложими при прекъсването на давността с предприемането на действия за принудително изпълнение по чл. 116, б. “в” ЗЗД не защото ефектът на спирането в този случай настъпва безвъзвратно, а защото в този случай няма спиране на давността, нито отпадане на ефекта на прекъсването.
  • При изпълнителния процес давността се прекъсва многократно – с предприемането на всеки отделен изпълнителен способ и с извършването на всяко изпълнително действие, изграждащо съответния способ. Искането да бъде приложен определен изпълнителен способ прекъсва давността, защото съдебният изпълнител е длъжен да го приложи, но по изричната разпоредба на закона давността се прекъсва с предприемането на всяко действие за принудително изпълнение.
  • Ищецът няма нужда да поддържа висящността на исковия процес, но трябва да поддържа със свои действия висящността на изпълнителния процес като внася съответните такси и разноски за извършването на изпълнителните действия, изграждащи посочения от него изпълнителен способ (извършване на опис и оценка, предаване на описаното имущество на пазач, отваряне на помещения и изнасяне на вещите на длъжника и др.), както и като иска повтаряне на неуспешните изпълнителни действия и прилагането на нови изпълнителни способи.

В изпълнителния процес давността не спира, защото кредиторът може да избере дали да действа (да иска нови изпълнителни способи, защото все още не е удовлетворен), или да не действа (да не иска нови изпълнителни способи). 
Когато взискателят не е поискал извършването на изпълнителни действия в продължение на две години и изпълнителното производство е прекратено по чл. 433, ал. 1, т. 8 ГПК, нова погасителна давност за вземането започва да тече от датата, на която е поискано или е предприето последното валидно изпълнително действие (т. 10 от Тълкувателно решение № 2 от 26.06.2015 г. по тълк. д. № 2/2013 г., ОСГТК на ВКС).
Прекратеният изпълнителен процес не може да бъде възобновен, като съдебният изпълнител няма право сам да отменя постановлението си за прекратяване – това може да бъде сторено само от съда.

Докато давността за съществуващо вземане не е изтекла, взискателят може да инициира ново изпълнително производство за същото вземане, защото прекратяването на изпълнителния процес само по себе си не погасява вземането (което може да бъде погасено по друг начин), нито обезсилва изпълнителното основание и изпълнителния лист, ако те не са обезсилени на друго основание.


Изложеното по-горе не включва редица възможности и хипотези, които законът предвижда и които могат да възникнат в хода на изпълнителното дело. Най-важното условие обаче, за да се събере задължението по изпълнителното дело, е длъжникът да има имущество и/или да получава доходи. В случай, че Вие сте получили покана за доброволно изпълнение, наложени са Ви възбрани и/или запори, получили съобщение за насрочен опис на движимо или недвижимо имущество, изминали са повече от две години от завеждане на изпълнителното дело срещу Вас и имате нужда от консултация с адвокат не се колебайте да се свържете с Нас!

Започнете чат
Адвокат Ивайло Иванов
Здравейте!
С какво можем да Ви бъдем полезни?