Трудово право

Трудово право регулира обществените отношения, свързани с труда.картина в страница за трудово право

Съгласно Кодекса на труда – трудови отношения са отношенията между работника или служителя и работодателя, които възникват във връзка с учредяването на трудово правоотношение помежду им и отношенията във връзка с неговото изменение и прекратяване. Трудови отношения са и отношения във връзка с условията, при които се полага трудът, като например работното време, почивки, отпуски, трудово възнаграждение, здравословни и безопасни условия на труд, дисциплинарната и имуществената отговорност.

Трудовите отношения, т.е. отношенията между работника или служителя и работодателя, макар да съставляват сърцевината на трудовото право, не изчерпват неговия предмет. 

Трудов договор /ТД/ се сключва между работникът или служителят и работодателят, и с него между страните се създават трудови правоотношения.

Съдържание на ТД – Това е съвкупността от правата и задълженията на неговите стра­ни. Спо­ред начина на определяне и източника, от който се формират правата и задълженията на страните по ТД, съдържанието на ТД се разделя на две основни групи: законоустановено и договорно съдържание.

Сключването на трудовия договор се предхожда от преддоговорни отношения, които имат за цел да се постигне пълно съгласие между страните както в частта за необходимото му минимално съдържание – място, характер на работата и трудово възнаграждение, така и относно всички допълнителни и факултативни елементи, които са поставени на разглеждане.

Прекратяването на трудовия договор може да се извърши само по волята на една от страните, но може и да бъде по взаймно съгласие.

Трудови спорове са споровете между работника или служителя и работодателя относно възникването, съществуването, изпълнението и прекратяването на трудовите правоотношения, както и споровете по изпълнението на колективните трудови договори и установяването на трудов стаж, което включва спорове и по повод наложено дисциплинарно наказание и уволнение.

Услугите на Адвокат Ивайло Иванов в областта на Трудовото право са следните:

–    Консултации и становища по всякакви трудовоправни въпроси относно възникването, съществуването, изпълнението и прекратяването на трудовите договори;
–    Правна защита на работодателя или на работника/служителя в производства по налагане на дисциплинарно наказание;
–    Защита срещу незаконно уволнение;
–    Процесуално представителство и правна защита по трудови спорове пред всички съдилища, арбитражи и особени юрисдикции на територията на страната.

Доверете се на добър адвокат трудово право относно следните проблеми:

♦ Искате да докажете че сте били уволнени незаконно и обмисляте завеждане на дело за незаконно уволнение;

♦ Искате да получите обезщетение от незаконно уволнение;

♦ Работодателят Ви дължи пари за неизплатени работни заплати.

Моят съвет е да се консултирате с добър адвокат трудово право, защото така ще защитите Вашите права и интереси възможно най-пълноценно. Целта винаги е да се спестят излишни нерви и емоции, както и допълнителни неудобства и неприятности. Нашите услуги са съобразени с изискванията на клиента, за да отговарят на Вашите индивидуални нужди. Ако желаете да получите професионална консултация и/или да проведем процедура по медиация, потърсете ме още веднага на ☎️ 0988 341819.

Свържете се с Адвокат Ивайло Иванов сега, за да обсъдим вашите трудовоправни въпроси и да работим заедно за успешното им разрешаване. Добър адвокат трудово право с навременната си намеса, може да Ви спести много бъдещи проблеми.

Задължително ли трябва ли да подпиша заповед за прекратяване на трудов договор??

Не е задължително да подписвате връчената Ви заповед за уволнение, особенно ако прекратяването на трудовият договор не е по Ваше желание. В такъв случай преди да подпишете каквото и да било първо се обърнете към добър адвокат трудово право, който ще анализира документа и ще ви даде най-правилният съвет.

Може ли да бъде прекратен едностранно от работодателя постоянен трудов договр?

Постоянният трудов договор може да бъде прекратен едностранно от работодателя по изключение и само в предвидените от закона хипотези. В повечето случай такова прекратяване бива обявено за незаконосъобразно от съда и работника бива възстановяван отново на заеманата длъжност и получава съответното обезщетение за оставане без работе, но не повече от 6 брутни работни заплати.

В какъв срок мога да обжалвам уволнението си?

Уволнението може да бъде обжалвано пред районният съд в 2-месечен срок, считано от връчването на заповедта за уволнение.