Облигационно право

Договорът е съглашение между две и ли повече лица, за да се създаде, уреди или унищожи една правна връзка между тях. Днес дефинирането на договора става въз основа на понятието за сделка. Картина в страницата

Всеки договор /сделка/ е предмет на облигационното право, уреждат се от Закона за задълженията и договорите и имат два белега:
– Те са частноправно волеизявление, което е насочено към пораждане на гражданско правни последици;
– Те са волеизявление.

Ролята на адвоката в облигационните правотношения е да съдейства на съконтрагентите да изпълняват точно и добросъвестно своите договорни задължения, с цел избягване на съдебни спорове, но същевременно да реализират и защитят успешно правата си, когато е нарушен договора, чрез овъзмездяването им със съответната неустойка или обезщетение за вреди.

Адвокат Ивайло Иванов предлага правни услуги в областта на облигационното право с цел уреждане на взаимоотношенията при сключен договор по най-добрия за клиентите начин.

Услугите ни в областта на Облигационното право са следните:

–    Консултации при изготвянето и редакцията на различни видове договори, пълномощни, нотариални покани, заявления, жалби и други документи;
–    Комплексно правно обслужване при сключването на договори в областта на облигационното и вещното право и представителство при сключването им;
–    Разваляне и прекратяване на договори по съдебен и извънсъдебен ред;
–    Съдействие при извънсъдебно уреждане на спорове по сключени договори;
–  Процесуално представителство и правна защита по съдебни дела за търсене на доворна и извъндоговорна /деликтна/ отговорност за причинени имуществени и/или неимуществени вреди, и при неоснователно обогатяване;
–    Правна защита и съдействие при спорове във връзка с изпълнението на договори  пред всички съдебни инстанции, арбитраж и особени юрисдикции на територията на цялата страна и в чужбина;
–    Юридическо съдействие в заповедни и изпълнителени производства с облигационен характер.

 

В случай, че Ви е представен договор Адвокат Ивайло Иванов ще го анализира и ще предложи съответни корекции, които да защитят правата Ви. Също така ще съдейства за провеждането на срещи, консултации и преговори по спорните въпроси с цел извънсъдебно разрешаване на споровете касаещи договорни клаузи.

Ако търсите добър адвокат по облигационно право, попаднали сте на правилното място. Адвокат Ивайло Иванов е специализиран в областта на облигационното право и предлага професионално представителство и консултации на клиентите си, които се нуждаят от помощ в тази сфера. Независимо дали става въпрос за Дела срещу Софийска вода, Дела срещу ЧЕЗ или друг доставчик на електроенергия, Дела срещу Топлофикация, Колекторски фирми, претендиращи изтекли по давност вземания, Некоректни наемодатели или други съм на Ваше разположение, за да ви предложа компетентно решение на Вашите проблеми.