УЧРЕДЯВАНЕ НА СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ В ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ

Етажна собственост 

Етажна собственост /ЕС/ възниква, когато етажи или части от етажи, заедно с придадените към тях помещения в тавана или зимника, принадлежат на отделни собственици – държавата, общините и други юридически или физически лица. Дяловете на отделните съсобственици в общите части са съразмерни на съотношението между стойностите на отделните помещения, които те притежават, изчислени при учредяването на ЕС.
Отношенията, свързани с управлението на общите части на сгради в режим на ЕС, както и правата и задълженията на собствениците и обитателите на самостоятелни обекти или на части от тях, се уреждат със ЗУЕС и отчасти със ЗС. Въведен е особен режим на управление на общите части на сгради в режим на ЕС, построени в жилищен комплекс от затворен тип. То се урежда с писмен договор с нотариална заверка на подписите между инвеститора и собствениците на самостоятелни обекти, като договорът се вписва по партидата на всеки самостоятелен обект и е противопоставим на неговите последващи приобретатели.
 

Право на собствениците в етажната собственост

Право на собствениците на самостоятелни обекти в сграда в режим на ЕС е да участват в управлението на ЕС, а ползвателите имат право да участват в управлението на ЕС.
Управлението обхваща реда и контрола върху ползването и поддържането на общите части и спазването на вътрешния ред в сграда в режим на ЕС, както и контрола върху изпълнението на задълженията на собствениците, ползвателите и обитателите.
Формите на управление на ЕС са две – общо събрание и/или сдружение на собствениците.
Сдружението на собствениците е юридическо лице и се вписва в нарочен регистър по местонахождението на сграда и в регистър БУЛСТАТ. То може да се създаде за един или повече от един вход в сградата. Законът за управление на етажната собственост предвижда възможност за създаването му и когато трябва да се усвоят средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени и/или взети на кредит средства с цел основен ремонт и/или основно обновяване на сгради в режим на ЕС. Сдружението извършва и други дейности, свързани с управлението и поддържането на общите части на ЕС, включително усвоява средства от други източници на финансиране, извън гореизброените.

За създаването на сдружението се свиква учредително събрание на собствениците в ЕС.

Всеки собственик може да поиска свикване на учредително събрание и да предложи проект на споразумение за създаване на сдружението.
Учредителното събрание се свиква чрез покана, която се поставя на видно и общодостъпно място на входа на сградата по реда на чл. 13 ЗУЕС. Поканата съдържа дневния ред, мястото, датата и часа за провеждане на събранието. Към нея се прилага и проектът на споразумение за създаване на сдружението.
 
Учредително събрание се провежда, ако присъстват лично или чрез представител собственици, представляващи не по-малко от 67 на сто идеални части от общите части на ЕС, а когато сдружението се създава за отделен вход – собственици, представляващи не по-малко от 67 на сто идеални части от общите части на входа. Собственик, който не може да участва в УС, може да упълномощи (упълномощаването може да бъде направено устно на същото заседание и да се отбележи в протокола от събранието или в писмена форма, а от 31.12.2023 г., упълномощаването може да бъде направено и под формата на електронен документ, изпратен на електронен адрес на управителния съвет или управителя) да го представлява:
– пълнолетен член на домакинството му, който е вписан в книгата на ЕС;
– друг собственик;
– друго лице (пълномощното се заверява нотариално, а ако упълномощеният е адвокат – писмено пълномощно).
Когато в ЕС собственици са и общините, държавата или юридически лица, упълномощаването се извършва съответно от кмета, областния управител, съответния министър или управителните органи на юридическите лица.
Едно лице може да представлява най-много трима собственици.
Участието на пълномощник се отразява в протокола на УС, а копие от пълномощното се прилага към него.
Учредителното събрание се председателства от собственик, избран с мнозинство, повече от половината от представените идеални части от общите части. По предложение на председателстващия се избира и протоколчик.
 

Учредителното събрание:

приема решение за учредяване на сдружението;
определя наименованието на сдружението. Наименованието на сдружението задължително съдържа името на населеното място, пълен административен адрес, а в градовете с районно деление наименованието на сдружението съдържа и името на района;
приема споразумение за създаване на сдружението;
избира управителен съвет (управител) и контролен съвет (контрольор);
може да определи срок за съществуването на сдружението.
Решенията за учредяване на сдружението, наименованието на сдружението и споразумението за създаване на сдружението се приемат единодушно от всички собственици, а решението за управителен съвет (управител) и контролен съвет (контрольор) се приема с мнозинство повече от половината от собствениците.
Протоколът от учредителното събрание и приетото споразумение за създаване на сдружението се съставят в един екземпляр и се подписват от всички членове на сдружението или от техните представители.
 

Споразумение за създаване на сдружение на собствениците

Споразумението за създаване на сдружение на собствениците определя:
наименованието на юридическото лице и неговия адрес;
предмета на дейност на сдружението и срока, за който се учредява;
реда за приемане на решения;
състава, мандата и организацията на работа на управителния съвет (управителя) и контролния съвет (контрольора);
други условия, за които собствениците се споразумяват.
Неуредените въпроси в споразумението се уреждат с правилника за вътрешния ред.

Регистрация на сдружението

Председателят на управителния съвет (управителят) в 14-дневен срок от провеждането на учредителното събрание внася в съответната общинска администрация заявление за вписване на сдружението в публичен регистър. Към заявлението се прилагат посочените по-горе в процедурата документи.
 
Забележка: Считано от 31.12.2024 г., сдружението се вписва в регистъра по чл. 47а, ал. 1, т. 2, б. „а“ ЗУЕС.

Адволат Ивайло Иванов осъществява процесуално представителство на етажната собственост по всякакви съдебни производства като дела срещу неизрядни длъжници към етажната собственост и изваждане на собственик, ползвател или обитател от сградата и др.;

Предлагаме абонаментно обслужване на сгради в режим на етажна собственост, което включва: изготвяне на пълен набор документи, свързани с управлението на етажната собственост (правилник за вътрешния ред, протоколи от заседания на Общото събрание, Управителния съвет или Контролния съвет, съобщения, покани и др.);

Предоставяме правни консултации при сключване на договори за наем на общи части на сградата, изготвяне на договори, представителство в преговори за сключване на договори; изготвяне на пълен набор документи и учредяване на сдружение на собствениците; правни и практически консултации за провеждането на различни процедури;

Целта винаги е да се спестят излишни нерви и емоции, както и допълнителни неудобства и неприятности. Нашите услуги са съобразени с изискванията на клиента, за да отговарят на Вашите индивидуални нужди. Ако желаете да получите професионални консултации на етажните собственици в Общото събрание на собствениците, както и представителство на етажната собственост пред административни и съдебни органипотърсете ме още веднага на ☎️ 0988 341819