ОТМЯНА НА КОНСТАТИВЕН НОТАРИАЛЕН АКТ

Отмяна на нотариален акт за придобиване на имот по давност

Всички нотариални удостоверявания, в това число и нотариалните актове, се ползват с така наречената материална доказателствена сила, т.е всички държавни органи и частни лица са длъжни да приемат, че удостовереното от нотариуса отговаря на истината до доказване на противното с влязло в сила съдебно решение. Ако едно физическо или юридическо лице претендира правото на собственост, което е признато с констативен нотариален акт на друго лице, то може да оспори това право в съда. С уважаването на неговата претенция, съдът по необходимост ще отмени и констативния нотариален акт.
 

Производство по отмяна на констативен нотариален акт

Отмяна или изменение на охранителен акт може да стане по исков ред за оспорване на материално субективно право на собственост върху недвижим имот. Това може да стане с ревандикационен иск, чрез който ищецът желае да се признае правото му на собственост върху вещта и да се осъди ответникът да върне владението и държането, чрез негаторен иск с който се дава в защита на собственика, когато трето лице нарушава владението на собственика или установителен иск по чл. 108 или чл. 109 от Закона за сосбтвеността във връзка с чл. 124, ал. 1 ГПК.
 

Страни в производството

Ищец
 
Активната процесуална легитимация принадлежи на лицето, което докаже с подаването на исковата си молба, че има правен интерес да оспорва собствеността на недвижимия имот, описан в констативния нотариален акт. Доказването на правен интерес става с прилагане на писмени доказателства към исковата молба. Например титул за собственост върху спорния имот, отпреди издаването на констативния нотариален акт.
 
Ответник
 
Пасивната процесуална легитимация принадлежи на лицето, което се ползва от констативния нотариален акт към момента на оспорването му. Няма никакво значение, дали това лице владее и ползва фактически недвижимия имот, достатъчно е, че то като субект е идентифицирано като титуляр на правата, описани в констативния нотариален акт.
 
Компетентен орган
 
Компетентен да разгледа и разреши спора е районният съд по местонахождението на имота, чиято собственост се оспорва.
Ако цената на иска е над 50 000 лв., компетентен като първа инстанция да разгледа и реши спора, е окръжния съд по местонахождение на имота.
 

Образуване на дело за оспорване на констативен нотариален акт за придобиване на имот по давност

 
Ищецът подготвя исковата молба на български език, спазва точно условията на и я подава в деловодството на компетентния съд. Исковата молба подлежи на вписване в Имотния регистър по партидата на собственика, за да се оповести на третите лица, че имотът е спорен. Към исковата молба ищецът следва да приложи частен препис на нотариалния акт, който се оспорва (ако разполага с такъв), писмени доказателства, на които се основава претенцията му върху субективното право – напр. документи, легитимиращи го като собственик, квитанция за платена държавна такса и пълномощно, ако той е представляван от адвокат.
Съдът проверява редовността на исковата молба. Ако тя не отговаря на изискванията на чл. 127 и чл. 128 ГПК, се съобщава на ищеца да отстрани в едноседмичен срок допуснатите нередовности. След приемането на исковата молба, съдът изпраща препис от нея, заедно с преписи на документите, приложени към исковата молба на ответника, който в едномесечен срок може да подаде писмен отговор.
След като делото е правилно заведено, съдът с определение се произнася по допустимостта на иска и насрочва дата за съдебно заседание. Редът на протичане на това производство се движи изцяло по правилата на ГПК за исковия процес. Най-важната специфика при отмяната на констативен нотариален акт е, че такава отмяна се иска винаги и задължително заедно със собственически иск. Защото отмяната на констативния нотариален акт винаги е последица от постановяването на съдебно решение, с което се признава субективното материално право, описано в нотариалния акт.
 
Такси
 
В случаите, когато предмет на делото е право на собственост или други вещни права върху имот, размерът на държавната такса се определя върху една четвърт от цената на иска. В посочените случаи цената на иска е данъчната оценка, а ако няма такава – пазарната цена на вещното право.
По исковата молба се събира такса 4 на сто върху цената на иска, но не по-малко от 50 лв.

Резултат от оспорването на констативен нотариален акт

Ако първоинстанционният съд уважи петиторен иск, към който има искане за отмяна на констативен нотариален акт, с уважаването на исковата претенция за материалното право на собственост, съдът задължително отменя и констативния нотариален акт. Ако съдебното решение не се обжалва пред въззивна инстанция, то влиза в сила и подлежи на вписване в Имотния регистър по партидата на имота, описан в констативния нотариален акт, с което неговата невалидност е оповестена за пред третите лица.

Адволат Ивайло Иванов предоставя на своите клиенти юридически консултации и пълно правно обслужване по всички въпроси от сферата на вещно право и защита правото на собственост.

Целта винаги е да се спестят излишни нерви и емоции, както и допълнителни неудобства и неприятности. Нашите услуги са съобразени с изискванията на клиента, за да отговарят на Вашите индивидуални нужди. Ако желаете да получите професионална консултация във връзка с възможност за оспорване на констативен нотариален акт и завеждане на дело, потърсете ме още веднага на ☎️ 0988 341819