НОТАРИАЛНО ЗАВЕЩАНИЕ

Разпореждането с имущество в случай на смърт се извършва в една от двете законово установени форми: чрез саморъчно завещание или чрез нотариално завещание.

Завещателните разпореждания могат да се отнасят до цялото имущество или до обособени части от него (общи завещателни разпореждания) или до отделни вещи (завети) – чл. 16 и чл. 19 Закона за наследството. Те могат да бъдат направени под условие или тежест или с краен срок на общото завещателно разпореждане, като в последния случай се приема, че е налице завет на плодоползването върху цялото наследство или върху съответния дял.
Възможно е завещанието да накърнява правата на наследниците със запазена част по. Накърняването не води до недействителност на завещателните разпореждания, а е основание наследник с право на запазена част да иска намаляване на завещания и дарения в полза на други лица до размер, необходим за допълването на неговата запазена част. Ако желае да уважи волята на завещателя, наследникът може и да не иска такова намаляване.

Изисквания за съставяне на нотариално завещание

Чрез нотариално завещание може да се разпореди всяко лице, което е навършило 18 години, не е поставено под пълно запрещение поради слабоумие и е способно да действа разумно. Завещателят не може да действа чрез представител, а трябва да извърши разпореждането лично, което включва личното явяване и изявяване на волята пред нотариуса.
Всеки правоспособен нотариус може да изготви нотариалното завещание, като не е нужно да се съблюдава връзката между района на действието му и местоживеенето на завещателя или местонахождението на имоти, включени в завещанието.
Необходимо е завещателят да представи декларация за притежаваните от него към момента на съставяне на завещанието вещи, парични вземания и влогове, както и други права, включени в неговото имущество, с които той ще се разпорежда чрез завещанието. За недвижимите имоти се прилага и данъчна оценка, изготвена от съответната дирекция по приходи и администриране на местни данъци и такси към съответната община по местонахождението на имота. Ако в обектите на разпореждането се включва моторно превозно средство, необходимо е да се представи удостоверение за застрахователната му стойност.
Пазарната оценка на включеното в завещанието имущество е основа за определянето на нотариалната такса.
Размерът на таксата за съставяне на нотариалното завещание се определя по т. 9 във връзка с таблицата по т. 8 от Тарифата за нотариалните такси към ЗННД. Таксата се внася в полза на нотариуса при съставянето на завещанието. Същият може да поиска част от таксата да бъде внесена предварително. Когато нотариусът е регистриран по ДДС, върху определената такса се дължи и такъв данък.
 

Съставяне на нотариално завещание

Нотариалното завещание се съставя от нотариуса в присъствието на завещателя и двама свидетели. Преди изготвянето на самото завещание нотариусът трябва да провери самоличността и дееспособността на явилите се лица, които представят документ за самоличност, издаден от компетентния орган.
След това нотариусът изслушва завещателят и установява неговата воля относно разпорежданията с имуществото. Когато завещателят не знае български език или е ням, глух или глухоням, следва да му бъде назначен преводач, респ. тълковник.
Нотариусът съставя завещанието според волята на завещателя, като я записва така, както е изявена и като спазва изискванията на чл. 578, ал. 1 и 2 ГПК и на чл. 18 от Наредба № 32 от 29 януари 1997 г. След това завещанието се прочита в присъствието на завещателя и двамата свидетели. Последното се извършва с цел да се установи дали е отразена действителната воля на завещателя. Нотариусът отбелязва осъществяването на тези формалности и посочва датата и мястото на съставянето на завещанието.
Под текста на документа полагат подписите си всички присъстващи задължително в следната последователност: от завещателя, от свидетелите и от нотариуса. Пръв се подписва завещателят и ако не може да стори това, следва да укаже причината за неспособността си и нотариусът отбелязва неговото изявление преди прочитането на завещанието. След завещателят се подписват двамата свидетели и накрая – нотариусът.
Производството по съставяне на нотариално завещание включва и следните последващи действия на нотариуса:
един екземпляр от завещанието се подвързва в книгата;
нотариалното дело по съставянето на завещанието се отбелязва в общия регистър на нотариуса;
в 3-дневен срок нотариалното завещание се представя в един екземпляр на съдията по вписванията;
нотариусът снабдява завещателя с препис от нотариалното завещание.
Отказът да се извърши нотариално удостоверяване подлежи на обжалване с частна жалба пред окръжния съд. За отказите да се извърши вписване, отбелязване или заличаване се водят отделни книги. Когато съдът отмени отказа, вписването, отбелязването или заличаването се смята за извършено от момента на подаване на молбата за него.

Картина за Правен съвет за саморъчно завещаниеМоят съвет е да се консултирате с добър адвокат наследствено право, защото така ще защитите Вашите права и интереси възможно най-пълноценно. Целта винаги е да се спестят излишни нерви и емоции, както и допълнителни неудобства и неприятности. Нашите услуги са съобразени с изискванията на клиента, за да отговарят на Вашите индивидуални нужди. Ако желаете да получите професионална консултацияпотърсете ме още веднага на ☎️ 0988 341819