Незаконно уволнение

Защита срещу незаконно уволнение е основно право на работника и е защитено от закона. Ако сте били уволнени от работодателя си без законно основание, имате правото да се защитите и да потърсите справедливост.

Без значение е дали работодателят е съзнавал или не незаконността на уволнението, достатъчно е то да е извършено в нарушение на закона. Незаконността на уволнението се изразява в следното:
– нарушаване на установена в закона забрана за уволнение – например чл. 20 ЗУКТС;
– прекратяване на трудовия договор по взаимно съгласие, а такова липсва;
– нарушаване на процедурните правила;
– нарушаване на правилата за предварителна закрила при уволнение – чл. 333 във вр. с чл. 344, ал. 3 КТ;
– уволнение, без да има каквото и да било правно основание – по целесъобразност и др.

Уволнението не е незаконно, когато не е отправено предизвестие (чл. 328 КТ) или неговият срок не е спазен (чл. 335 КТ), тъй като не е налице нарушение на упражняването на материалното право на уволнение, а в този случай законът предвижда задължение – изплащане на обезщетение.

 

Легитимирани да оспорят уволнението лица:

Всеки работник или служител има право да оспорва законността на своето уволнение (чл. 344, ал. 1 КТ)

Оспорване на законността на уволнението по съдебен ред:

Искове, които работникът или служителят може да предяви:
На работника или служителя е предоставена възможност да предяви пред съда четири иска, посочени в чл. 344, ал. 1, т. 1-4 КТ, които могат да бъдат обединени в една искова молба, като работникът или служителят сам преценява кои от следните претенции да предяви в исковата си молба.
 
  • Иск, с който се претендира признаването на уволнението за незаконно и неговата отмяна:
В случай че бъде предявен само този иск, като максимален резултат от съдебното решение, постановено в полза на ищеца – работник или служител, ще бъде отмяната на уволнението, но не и възстановяване на предишната работа.
 
  • Иск, с който се претендира възстановяване на предишната работа:
С този иск уволненият работник или служител иска възстановяване на трудовото правоотношение. 
 
  • Иск, с който се претендира обезщетение за времето, през което работникът или служителят е останал без работа поради незаконно уволнение:
С иска по чл. 344, ал. 1, т. 3 КТ, съгласно чл. 225, ал. 1 КТ, на работника или служителя е предоставена възможност да получи обезщетение за времето, през което е останал без работа, но за не повече от 6 месеца. Размерът на обезщетението се изчислява на база на брутното трудово възнаграждение за месеца, предхождащ уволнението или последното получено трудово възнаграждение (чл. 228, ал. 1 КТ).
 
  • Иск, с който се претендира поправка на основанието за уволнение, вписано в трудовата книжка или в друг документ

Предявяване на иска:

Исковата молба трябва да бъде подадена до районния съд (чл. 360 КТ, чл. 103 ГПК) в двумесечен срок от датата на прекратяване на трудовото правоотношение (чл. 358, ал. 1, т. 2 КТ във вр. с чл. 335 КТ). Общата местна подсъдност предвижда искът да се предявява пред съда, в района на който е постоянният адрес или седалището на ответника (чл. 105 ГПК). 
 
За работниците и служителите производството по трудови дела е БЕЗПЛАТНО. Те не плащат държавни такси и разноски по съдебното производство (чл. 359 КТ), дори и да загубят делото. 
 

Колко ще ми струва едно трудово дело за незаконно уволнение?

Доколкото държавните такси за образуването на такова дело не се дължат, а експертизите, които се налагат по такова дело се заплащат от бюджета на съда за образуването и воденето на трудово дело за незаконно уволнение се заплаща единствено възнаграждение на Вашия адвокат.

Размерът на адвокатския хонорар съгласно Тарифата за минималните размери на адвокатските възнаграждения е в размер на минималната работна заплата за страната или към настоящият момент е 933 лв. Консултацията с адвокат по трудово-правни спорове е 100 лв.

С какво може да помогне адвокатът?

На първо място адвокатът по трудово право ще направи оценка на Вашия проблем и ще прецени дали процедурата по уволнението е нарушена и дали е налице основанието посочено в заповедта за прекратяване на трудовото правоотношение.

На второ място ще изиска и комплектова всички относими доказателства, за да може искът за признаване на уволнението за незаконно да издържи в съда.

На трето място ще Ви представлява  пред съда във връзка с образуване на дело като подготви съответната искова молба и защитава интересите Ви в съдебно заседание.

 

Ако търсите добър адвокат по трудово право с опит в делата за незаконно уволнение не се колебайте, а се свържете с Адвокат Ивайло Иванов за:

– Консултации и становища по всякакви трудовоправни въпроси относно възникването, съществуването, изпълнението и прекратяването на трудовите договори;
– Правна защита на работодателя или на работника/служителя в производства по налагане на дисциплинарно наказание;
–    Защита срещу незаконно уволнение;
– Процесуално представителство и правна защита по трудови спорове пред всички съдилища, арбитражи и особени юрисдикции на територията на страната.

В какъв срок мога да обжалвам уволнението си?

В двумесечен срок от датата на прекратяване на трудовото правоотношение (чл. 358, ал. 1, т. 2 КТ във вр. с чл. 335 КТ). Искът се разглежда по бързото производство.

Какъв е размерът на обезщетението при незаконно уволнение?

Работодателят Ви дължи обезщетение в размер на брутното възнаграждение, за периода в които сте останали без работа, но не повече от 6 месеца. Ако междувременно сте започнали по-ниско платена работа, работодателят ще ви заплати разликата в заплатите за този период.