Наказателно право

Имате нужда от добър адвокат наказателно право София ? Картина за страница добър адвокат наказателно право софия

Адвокат Ивайло Иванов помага на всеки, който е заподозрян или обвинен в престъпление, като гарантира, че неговите законни права са защитени и че му е осигурен справедлив процес, като представя своя случай в съда.

Въпреки че ролята на добър адвокат наказателно право е разнообразна, типичните задължения включват:

• Представяне на обвиняеми във всички етапи на наказателно преследване, от полицейско разследване до представяне на техния случай в съда като адвокат
• Предоставяне на съвети на клиенти по телефона и лично
• Преглед на документация, свързана с престъпление и дело (включително показания на свидетели, полицейски доклади , съдебномедицински доклади, медицински досиета и т.н.)
• Проучване, планиране и разследване на въпроси
• Посещение на затвори и полицейски участъци за връзка с обвиняемите
• Изготвяне на правни документи
• Създаване на пълна, точна и убедителна защита на обвиняемия

Имате спешна нужда от добър адвокат наказателно право София ! МОЖЕМ ЛИ ДА ВИ ПОМОГНЕМ ? 

Адвокат Ивайло Иванов е добър адвокат по наказателно право. Той е на разположение за незабавно представителство и може ефективно да ви помогне във всяка фаза на наказателния процес. Можем да ви предложим подкрепа във всяка ситуация, свързана с прилагането на наказателноправните закони, като ви защитаваме във всички видове наказателни преследвания – от престъпления с ниска степен на обществен аопасност, до тежки престъпления, които имат висок обхват осъждания до най-високата присъда.

Когато избирате услугите, предлагани от Адвокат Ивайло Иванов , не само ще се възползвате от персонализирана правна помощ, но ще имате реален шанс за справедлив процес. Ние се справяме внимателно с всеки етап от съдебния процес, като започнем от работата в полицейския участък, чак до Върховен касационен съд.

Адвокат Ивайло Иванов знае, че обвинението в извършване на престъпление не изключва ползата от съмнението и че отговорът е в подхода на адвоката (начина, по който използва своите знания и умения и кога да приложи стратегия за смекчаване на наказанието). Адвокат Ивайло Иванов предлага компетентно, непоколебимо, персонализирано и ангажирано правно обслужване. Вашият случай ще бъде разгледан от добър адвокат наказателно право София, специализиран в наказателното право, който е натрупал ценни практически познания, придобити от справянето с голям набор от дела, в които той успешно е представлявал своите клиенти.

Адвокат Ивайло Иванов осигурява и защита при предявяване на частни жалби и тъжби при престъпления от частен характер, предявяване на граждански искове за обезщетение на вредите от престъплението, изготвяне на молби за помилване и предсрочно освобождаване и реабилитация и жалби срещу лошите битови условия в затворите.

Втора картина на страницатаРеабилитация- изчистване на съдебното минало от добър адвокат наказателно право София.

Реабилитацията заличава факта на осъждането и лицето от тук насетне се счита за неосъждано. Това е възможно след изтичането на определен срок, чиято продължителност се определя от тежестта на извършеното престъпление. Изискването е в този срок да няма други престъпления и да е спазвано „Добро поведение“. В някои случаи реабилитация по право не може да настъпи (например когато лицето веднъж вече е било реабилитирано). Тогава е възможна съдебна реабилитация по искане на лицето до първоинстанционния съд. В други случаи (престъпления против мира и човечеството или против държавността) реабилитацията е изобщо невъзможна и фактът на осъждането си остава завинаги.

Производството за съдебна реабилитация започва с подаване на писмена молба от страна на осъдения ( или неговите наследници). Към нея се прилага препис от присъдата, в случай, че делото е унищожено – препис от бюлетина за съдимост. Също така са нужни доказателства, че: има изминали 3 години от изтичане на срока на наложеното с присъдата или намалено с работа или помилване наказание; в същите тези 3 години осъденият не е извършил друго престъпление, което се наказва с лишаване от свобода или с по- тежко наказание; осъденият е показвал добро поведение; причинените с престъплението вреди са възстановени от осъдения или има уважителни причини да не е изпълнил това условие.

Подадената молба се разглежда в съдебно заседание от съда, като се призовават молителят и прокурорът. Съдът е този, който решава дали да уважи или да не уважи молбата. Той се произнася с определение, което след като влезе в сила лицето се счита за неосъждано.

Когато съдът не уважи молбата, молителят може да подаде жалба, а от друга страна при положение, че я уважи прокурорът може да възрази срещу определението на съда. Това може да се случи в срок от 7 дни от постановяването на определението и за двете страни.

Когато молбата за реабилитация не е уважена, може да се подаде нова, но не по- рано от една година от постановяване на определението.

Нужен ли е адвокат в производството по реабилитация по съдебен ред?Трета картина на страницата

Реабилитацията по съдебен ред е сложна и формална процедура, при която следва да се вземе под внимание редица факти и обстоятелства, а така също да се анализрат внимателно наложените наказания и кога същите са изтърпени. Внимание следва да се обърне и на компетентния да разгледа искането за реабилитиране съд. 

Следва да имате предвид, че съдът, който следва да разгледа искането ви за реабилитация по съдебен ред, е този, който е постановил присъдата. Възможно е това да бъде и съдът, който е постановил най-тежкото наказание, когато се касае за множество престъпления. 

Съществува и хипотеза, когато са наложени еднакви по степен наказания, като в тази ситуация компетентен да разгледа искането за реабилитация е съдът, който е наложил наказанието последен.

С оглед на всичко гореизложено, моят съвет е задължително да се обърнете добър адвокат наказателно право, който да ви съдейства в процеса. 

Пълна реабилитация. 

Следва да имате предвид, че настъпването на реабилитация по право или допускане на такава по съдебен ред не заличава напълно „следите“ от извършеното престъпление. 

Така например възможно е в свидетелството за съдимост да е изписан текста „неосъждан“, но данни за извършено престъпление ще се намерят в справката за съдимост. 

По същество справката за съдимост е документ, който се издава по искане на съда и служи за органите на съдебната власт. В справката се вписват всички данни, извлечени от бюлетина за съдимост, който се съхранява в продължение на столетие. 

Справката за съдимост няма да съдържа данни за осъждането на лицето само и единствено, ако са настъпили условията за пълна реабилитация. 

Условия за пълна реабилитация: 

  • След изтърпяване на наказанието или след изтичане на изпитателния срок при условна присъда осъденият да не е извършил ново умишлено престъпление от общ характер, за което се предвижда наказание лишаване от свобода.
  •   Последващо престъпление да не е извършено в продължение на период, равен на давността на погасяване на наложеното наказание, като този срок не може да бъде по-малък от 10 години. 
  • Важно е да се отбележи, че срокът за настъпването на пълна реабилитация започва да тече от деня на изтърпяване на наказанието, а при условна присъда – от деня на изтичане на срока. 
  • Пълна реабилитация настъпва при посочените по-горе условия, а с нея напълно се изчиства съдебното минало на осъденото лице, като „неосъждан“ ще бъде изписано дори в справката за съдимост на лицето. 
  • С настъпването на пълната реабилитация държавата окончателно спира да третира дееца като осъдено лице, а с това ще отпаднат и всички последващи забрани. Осъденият ще може да упражнява всяка една професия, напълно заличил съдебното си минало.