Медиация

Медиацията е процедура за извънсъдебно разрешаване на спорове , в която трето неутрално лице – медиатор, съдейства и помага на страните да решат възникналия между тях спор.Картина на страница за медиация

В  процедурата по медиация страните имат възможност доброволно да разрешат своя спор като достигнат до взаимно изгодно решение. В тези случай страните могат да сключат и писмено споразумение, в което да се включват   всички индивидуалните уговорки, постигнати между тях.

Медиацията е бърза, евтина и ефективна процедура, в която се спестяват много средства на страните около воденето на съдебни дела.

Медиацията е приложима при:

извънсъдебно разрешаване на спорове, в които страните постигат съгласие и успяват да разрешат своя спор без да   прибягват до завеждане на дело.

вече заведени съдебни дела, в които при постигане на спогодба, страните определят нейното съдържание, а съдията я одобрява, след като провери и се убеди в нейната законосъобразност. Друго предимство свързано със спестяването на средства е предвиденото  връщане на половината от вече внесената държавна такса при постигната спогодба /изключение правят брачните дела, в които таксата е фиксирана и не е предвидено нейното връщане/.

Медиацията е поверителна процедура, в която участват само страните и медиаторът. Допустимо е по съгласие на страните да участват и предварително одобрените от тях лица. Информацията, получена в процедурата по медиация е конфиденциална.

В процедурата по медиация много често освен постигане на споразумение се подобрява значително комуникацията между страните и се възстановяват техните взаимоотношения.

Адвокат Ивайло Иванов е сетифициран медиатор, вписан под рег. № 20240130017 в единния регистър на медиаторите към Министерство на правосъдието на Република България и провежда процедури по медиация в следните области:

♦  медиация по трудови спорове между работник /служител и работодател;

♦ медиация в семейните отношения /в това число, въпроси свързани с евентуални разводи издръжки и други/;

♦ медиация при съществуващ между страните имотен спор / наследствени    спорове и други/;

♦  търговска медиация;                                                               

♦  медиация при спорове, свързани с права на потребители;

♦  други сфери на медиацията, свързани с правни спорове между страните.

Какво представлява задължителната медиация при развод?

Задължителната медиация при развод вече е въведена в Закона за медиацията и Гражданско-процесуалния кодекс. Разпоредбите влизат в сила от 2024 г. Ето и какво в конкретика представлява тя. Процедурата е предвидена за делата за развод по исков ред, т. е. когато бракът е дълбоко и непоправимо разстроен. При развод по взаимно съгласие това не е необходимо, тъй като целта на медиацията е именно чрез взаимни отстъпки да се стигне до решение, с което двете страни са съгласни и доволни, а това като цяло се припокрива с процедурата по разтрогване на брака, въз основа на споразумение. Когато бъде предявен иск за развод по чл. 49 СК (поради непоправимо и дълбоко разстройване на брака) съдът ще задължава съпрузите да проведат първа среща в процедура по медиация. На нея те ще може да участват лично или чрез пълномощник (въз основа само на изрично пълномощно).

Какво представлява Трудовата медиация?

Трудовата медиация е процедура за извънсъдебно разрешаване на спорове, възникнали във предприятието във връзка с трудовите правоотношения или между служителите, в колектива, който ръководите. Тя дава възможност за: Договаряне на предвидими изгодни решения за всички заинтересовани от решението; Развиване и използване на невидимата връзка между задоволяването на нуждите на служителите и интереса на работодателя, защото именно добрите отношения в трудовия колектив водят до ефективна и качествена работа. Подреждане на преговорите и създаване на приемливи варианти, изгодни за всички, участващи в процеса. Неутрален поглед отстрани, овладяване на възникналите емоции, намиране на взаимноизгодно решение и задоволяване на възникналите разнопосочни интереси;.