Изпълнително дело

Започвне на изпълнителното производство

Изпълнителното производство започва по молба на заинтересованата страна (взискател), написана на български език и адресирана до съответния съдебен изпълнител (държавен или частен) на основание представен изпълнителен лист или друг подлежащ на изпълнение акт, без препис от молбата за другата страна (длъжник). В молбата си взискателят е длъжен да посочва начина на изпълнение – вещите или вземанията на длъжника, от които иска да се удовлетвори за своето вземане. Той може да посочи едновременно няколко начина, като в течение на производството може да сочи и други начини на изпълнение.
Съдебният изпълнител започва и извършва всички принудителни действия единствено и само по искане на взискателя, който е господар на процеса. Заповедта за принудително изпълнение е изпълнителният лист. Той е и основание за законосъобразност и валидност на извършените от съдебния изпълнител конкретни принудителни действия. Редовността на молбата за образуване на изпълнително дело се проверява по чл. 129 ГПК от съответния съдебен изпълнител незабавно при подаване, като се следи и за изискванията относно начина за изпълнение. Нередовностите в исковата молба трябва да бъдат отстранени в едноседмичен срок от взискателя.
 

Спиране на изпълнителното производство

Изпълнителното производство може да бъде спряно: от съда; по искане на взискателя; при смърт на някоя от страните и когато е необходимо да се учреди настойничество или попечителство на някоя от страните, както и в други, предвидени от закона случаи.
 

Прекратяване на изпълнителното производство

Изпълнителното производство се прекратява, когато: длъжникът представи допустими доказателства (разписка, квитанция, писмо или др.), от които е видно, че сумата по изпълнителния лист е изплатена или внесена за взискателя преди образуване на изпълнителното производство; взискателят поиска (но писмено) да прекрати делото; изпълнителният лист бъде обезсилен; с влязъл в сила съдебен акт бъде отменен акта, въз основа на който е издаден изпълнителния лист или този акт се признае за подправен; посоченото от взискателя имущество не може да бъде продадено и не може да бъде намерено друго секвестируемо имущество; не са заплатени дължимите авансово такси и разноски по изпълнението; бъде представено влязло в сила решение, с което е уважен искът по чл. 439 и чл. 440 ГПК; взискателят не поиска извършването на изпълнителни действия в продължение на две години, с изключение на делата за издръжка.
Във всички изброени по-горе случаи съдебният изпълнител вдига служебно наложените запори и възбрани, след като постановлението за прекратяване на делото влезе в сила. Законодателят е помислил и за стабилността на извършените до прекратяването на делото действия – прекратяването на производството не засяга правата, които трети лица са придобили преди това въз основа на изпълнителните действия, както и редовността на извършеното от третото задължено лице плащане на съдебния изпълнител.

Защита на взискателя по изпълнително дело:

Картина Изпълнително дело

Често в гражданските правоотношения контрагентите не изпълняват поетите задължения и фактическото им поведение не съвпада с дължимото такова. В Гражданския процесуален кодекс (ГПК) са предвидени редица средства за защита на кредитора срещу незаконосъобразното поведение на длъжника. Изпълнителното производство, уредено в Част Пета на ГПК цели да защити този на когото се дължи, доставайки му принудително дължимото чрез образуване на изпълнително дело, като същевременно санкционира неизправния длъжник.

Молбата за изпълнение се подава до съдебния изпълнител, в чийто район се намират:

1. недвижимите имоти, върху които е насочено изпълнението;
2. движимите вещи, когато следва да се извърши тяхното предаване от длъжника;
3. постоянният или настоящият адрес на взискателя или длъжника – по избор на взискателя, по вземане за издръжка, възнаграждение и обезщетение за работа или обезщетение за вреди от непозволено увреждане;
4. местоизпълнението на задълженията за действие или бездействие, когато се иска изпълнение на такива задължения;
5. постоянният или настоящият адрес или седалището на длъжника;
6. имуществото на длъжника, върху което е насочено изпълнението, когато той няма постоянен адрес или седалище на територията на Република България.

Важна предоставка за успешното събиране на Вашите вземания е още от началото да доверите своето изпълнително дело на опитен адвокат, който да работи оперативно и бързо с цел препятстване на възможностите на длъжника да се противопоставя чрез прехвърляне и/или укриване на имущество или с чисто процесуални средства.

При по-сложни случаи на събиране на дългове с помощта на съдебен изпълнител, налагащи прехвърляния на делото между няколко съдебни изпълнители, търсене на имущества на длъжника по наследство, присъединяване по други изпълнителни дела е задължително да потърсите услугите на адвокат, специализиран в областта на изпълнителното производство.

Адвокат Ивайло Иванов има дългогодишен опит във воденето на изпълнителни дела, което му позволяв да събира дълговете на своите клиенти максимално бързо и ефективно.

Заповедно производство:

Заповедното производство е бърз и по-евтин начин кредиторите да си съберат парите от длъжника, без да водят дълги съдебни дела. Кредиторът може да поиска издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК за парични задължения в размер до 25 000 лева. В случай че длъжникът оспорва задължението, може да упълномощи адвокат, който да подаде възражение срещу издадената заповед за изпълнение. Срокът е едномесечен. Не е необходимо да се посочват основанията, поради които се оспорва задължението. С подаване на възражението съдът спира производството срещу длъжника. В този случай, кредиторът ще трябва да подаде иск, в който да докаже, че длъжникът му дължи претендираната сума като представи нужните доказателства. Този иск ще се води от кредитора по общия ред, по който протичат всички дела в гражданския процес.

Защита на длъжника по изпълнително дело:

Длъжникът може да обжалва:

Постановлението за глоба; Насочването на изпълнението върху имущество, което смята за несеквестируемо; Отнемането на движима вещ или отстраняването му от имот, поради това, че не е уведомен надлежно за изпълнението; Отказа на съдебния изпълнител да извърши нова оценка на имота по реда на чл. 468, ал. 4 и чл. 485 ГПК; Определянето на трето лице за пазач, ако не са спазени изискванията на чл. 470 ГПК, както и в случаите по чл. 486, ал. 2 ГПК; Отказа на съдебния изпълнител да спре, да прекрати или да приключи принудителното изпълнение; Разноските по изпълнението.

Спиране на изпълнението при обжалване

Подаването на жалбата не спира действията по изпълнението, но съдът може да постанови спирането. В този случай съдът незабавно изпраща на съдебния изпълнител препис от определението за спиране.

Оспорване на вземането

Длъжникът може да оспорва чрез иск изпълнението. Искът на длъжника може да се основава само на факти, настъпили след приключването на съдебното дирене в производството, по което е издадено изпълнителното основание.

В зависимост от качеството което притежавате в изпълнителния процес (длъжник или взискател) Адвокат Ивайло Иванов предлага следните правни услуги:Картина за Правен съвет за защита срещу чси

За защита на взискателя в производството по принудително изпълнение:

  Образуване на производство по принудително събиране на вземането;
 Предприемане на действия по принудително изпълнение – проучване на имущественото състояние на длъжника и налагане на запори и възбрани върху притежаваното от последния имущество;
 Обжалване отказа на съдебния изпълнител да извърши исканото изпълнително действие;
 Обжалване на постановлението за възлагане;
 Обжалване спирането, прекратяването и приключването на принудителното изпълнение.

За защита на длъжника в производството по принудително изпълнение:

обжалване на постановлението за глоба;
обжалване насочването на изпълнението върху имущество, което е несеквестируемо;
обжалване отнемането на движима вещ или отстраняването на длъжника от имот, поради това, че не е уведомен надлежно за изпълнението;
обжалване отказа на съдебния изпълнител да извърши нова оценка по реда на чл.468, ал.4 и чл.485;
обжалване определянето на трето лице за пазач, ако не са спазени изискванията на чл.470, както и в случаите по чл.486, ал.2;
обжалване отказа на съдебния изпълнител да спре, да прекрати или да приключи принудителното изпълнение;
обжалване на разноските по изпълнението;
обжалване на предприетия от съдебния изпълнител способ поради несъразмерност на принудителното изпълнение;
ангажиране отговорността на съдебния изпълнител за причинени имуществени или неимуществени вреди на длъжника в производството поради незаконосъобразно принудително изпълнение;
обжалване на постановлението за възлагане;
завеждане на отрицателен установителен иск срещу взискателя в производството за освобождаване на длъжника от задължението.

Как се образува изпълнително дело?

Съдебният изпълнител пристъпва към изпълнение по молба на заинтересованата страна, в която се посочва номерът на делото и на изпълнителния лист. Молбата за изпълнение се подава до съдебния изпълнител, в чийто район се намират: недвижимите имоти, върху които е насочено изпълнението; движимите вещи, когато следва да се извърши тяхното предаване от длъжника; постоянният или настоящият адрес на взискателя или длъжника – по избор на взискателя, по вземане за издръжка, възнаграждение и обезщетение за работа или обезщетение за вреди от непозволено увреждане; местоизпълнението на задълженията за действие или бездействие, когато се иска изпълнение на такива задължения; постоянният или настоящият адрес или седалището на длъжника; имуществото на длъжника, върху което е насочено изпълнението, когато той няма постоянен адрес или седалище на територията на Република България.

Как може длъжникът да се защити, при заведено срещу него изпълнително дело?

Ненадлежно връчване: Напълно е възможно призовкарят на ЧСИ изобщо да не си е направил труда да потърси длъжника, а просто да запише 3 дати – по чл. 47 от ГПК, на които уж е посетил адреса и е залепил уведомление.
Антидатиране на документи: Съгласно чл. 433, ал. 1, т. 8 от ГПК „Изпълнителното производство се прекратява с постановление, когато взискателят не поиска извършването на изпълнителни действия в продължение на две години, с изключение на делата за издръжка.“ Това означава, че ако 2 години по изпълнителното дело няма никакви изпълнителни действия или молби от взискателя за извършване на изпълнителни действия, частният съдебен изпълнител е длъжен да прекртати изпълнителното производство.
Удръжки от несеквестируем доход: Тук има подробно описание в чл. 446 от ГПК, в който се посочва какви са удръжките от трудово възнаграждение или от пенсия, които надвишават размера на минималната работна заплата.