Защита срещу ЧСИ (Частен съдебен изпълнител)

Как да действате ако Ви потърси ЧСИ (Частен съдебен изпълнител)?

След като получите покана за доброволно изпълнение имате 14-дневен срок преди частният съдебен изпълнител да предприеме съответните изпълнителни действия (да ви удържа пари по вече запорирани банкови сметки, трудови възнаграждения, пенсии и други). Следва да имате предвид, че още преди да получите поканата за доброволно изпълнение ЧСИ вече ще е извършил проучване на Вашето имущество и ще е наложил съответните запори, възбрани и т.н. В този случай е много важно да се свържете с Нас възможно най-скоро за да можем да се запознаем своевременно с изпълнителното дело и възможностите за защита.

Какво да правим ако вече имаме старо изпълнително дело?

В случай, че срещу Вас е образувано изпълнително дело преди време, то ние ще се запознаем със съответното дело или дела. Ще направим съответните проучвания и справки и ще Ви дадем компетентно мнение дали има основания за прекратяване на изпълнителното дело или погасяване на задължението по давност.

Защита срещу Частен съдебен изпълнител (ЧСИ). Как можем да Ви помогнем? 

Съгласно практиката ВКС – не са изпълнителни действия и не прекъсват давността образуването на изпълнително дело, изпращането и връчването на покана за доброволно изпълнение, проучването на имущественото състояние на длъжника, извършването на справки, набавянето на документи, книжа и др., назначаването на експертиза за определяне на непогасения остатък от дълга, извършването на разпределение, плащането въз основа на влязлото в сила разпределение и др.

След като извършим необходимите справки и проучвания, то ние ще пойскаме от частият съдебен изпълнител прекратяване на изпълнителното дело или ще заведем установителен иск пред гражданският съд за признаване на задължението за погасено по давност!

консултации във връзка със започнати изпълнителни производства (когато е получена покана за доброволно изпълнение или са наложени запор или възбрана);

представителство от адвокат срещу ЧСИ;

обжалване на незаконни действия на съдебния изпълнител;

изготвяне на възражения срещу издадени заповеди за изпълнение и представителство по тях;

изготвяне на молби за издаване на изпълнителен лист, заповед за изпълнение и за започване на принудително изпълнение;

правна помощ и съдействие при разпореждане със запорирано или възбранено имущество;

завеждане на дела при погасени по давност задължения и др. 

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ПРИНУДИТЕЛНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ?

Принудителното изпълнение, провеждано по реда на Гражданския процесуален кодекс, е част от изпълнителното производство, което започва с издаването от съда на изпълнителен лист или заповед за изпълнение и се провежда от съдебния изпълнител (държавен или частен). Всъщност, целта на изпълнителното производство е да удовлетвори претенцията на един кредитор към неговия длъжник, който отказва доброволно да погаси задължението си. Принудително изпълнение може да се иска за заплащане на определена сума, за извършване на определено заместимо действие (т. е. действие, което може да бъде извършено не само от длъжника, но и от друго лице), както и за незаместими действия (т. е. действие, което може да бъде извършено само лично от длъжника) и бездействия.

Могат ли да ви наложат запор върху болничен, майчинство, обезщетение за безработица или друго парично обезщетение?

Не могат да се налагат запори и върху паричните обезщетения и помощите, изплащани по Кодекса за социалното осигуряване (КСО) – майчинство, обезщетение за безработица, болничните и пенсиите съгласно чл. 114а КСО. Възможно е тези правила да бъдат нарушени, напр. получавате по вашата банкова сметка обезщетение за безработица, съдебният изпълнител налага запор и средствата биват преведени по негова сметка. В този случай след като представите на съдебния изпълнител документ, от който да е видно, че средставата имат определен произход (напр. обезщетение за безработица), съдебният изпълнител следва да ви върне парите по вашата сметка.

Кога съдебният изпълнител не може да продаде на публична продан жилището ви?

Допустимо е да се наложи възбрана, но не е допустимо да се продаде жилището на длъжника за удовлетворяване на вземането на взискателя (кредитора), тогава когато нито длъжникът, нито който и да било от членовете на семейството му, живеещ заедно с него, не притежава друго жилище. В семейството на длъжника се включва неговият съпруг, деца и осиновени. Ако обаче върху жилището ви дори и да е единствено е учредена ипотека и взискател е ипотекарният кредитор, тогава несеквеституемостта отпада и жилището може да бъде продадено
Започнете чат
Адвокат Ивайло Иванов
Здравейте!
С какво можем да Ви бъдем полезни?