Полезни статии

Адвокат Ивайло Иванов

Защита срещу незаконно уволнение

Защитата срещу незаконно уволнение се състои в това, че законът предоставя право на работника или служителя да оспори пред работодателя или пред съда в определения за това срок законността на извършеното уволнение (чл. 344, ал. 1 КТ).

Изпълнително производство

Има редица действия, които Вие можете да предприемете, за да защитите Вашите интереси. Само чрез внимателна проверка на делата в цялост може да се установи има ли и какви са незаконосъобразните действия, извършени спрямо Вас. За да докажем, че не дължите сумата, която изискват в момента от Вас, е необходимо да се обжалват конкретни действия на съда или съдебния изпълнител.

Вписване на договор за наем

Случва се по време на договора за наем собственика да прехвърли чрез продажба или по друг начин имота. При прехвърляне на недвижим имот договорът за наем остава в сила спрямо приобретателя, ако е бил вписан в имотния регистър.....

Обжалване на електронен фиш

Задължително съдържание на електронният фиш. Връчване и срок за обжалване. Подаване на възражение и жалба по реда на ЗАНН.....

Повдигане на съдебен спор срещу родител от непълнолетното му дете

В случай на разногласие с родителя правото на детето е гарантирано чрез възможността да бъде информирано и консултирано от органа за закрила на детето. В случай че детето е навършило 14 години и разногласието е по съществен въпрос, то може да се обърне чрез дирекция "Социално подпомагане" до районния съд по настоящия му адрес за решаване на спора.....

Регистрация на ООД или ЕООД

За момента ООД или ЕООД е предпочитаната форма за стартиране на малка до средна компания в България с минимален капитал от само 2 /два/ лева. Нашата кантора ще ви помогне......

Защита по заповедно производство

Заповедното производство е уредено в ГПК в два варианта. В единия вариант издаването на изпълнителен лист и започването на принудително изпълнение става възможно след влизане в сила на заповедта за изпълнение като изпълнително основание, въз основа на което кредиторът може да се снабди с изпълнителен лист. В другия вариант кредиторът може да поиска от съда да постанови незабавно изпълнение и да издаде изпълнителен лист.......

Иск за издръжка

Издръжка може да иска съпруг или бивш съпруг, който не е в състояние сам да се издържа от имуществото си и е нетрудоспособен; Издръжка се дължи на непълнолетните деца. Те могат да търсят издръжка от родителите си; Издръжка може да иска и ПЪЛНОЛЕТНИЯТ УЧАЩ СЕ. Те могат да търсят издръжка от родителите си....