Трудово право

Трудово право регулира обществените отношения, свързани с труда.

Отношенията между хората по повод предоставянето и използването на работната сила са трудови отношения. Трудовите отношения са опосредени от работната сила, дължима от едната страна на трудовото правоотношение (работника или служителя) на другата страна на правното отношение (работодателя).

Съгласно Кодекса на труда – трудови отношения са отношенията между работника или служителя и работодателя, които възникват във връзка с учредяването на трудово правоотношение помежду им и отношенията във връзка с неговото изменение и прекратяване. Трудови отношения са и отношения във връзка с условията, при които се полага трудът, като например работното време, почивки, отпуски, трудово възнаграждение, здравословни и безопасни условия на труд, дисциплинарната и имуществената отговорност. Трудовите отношения, т.е. отношенията между работника или служителя и работодателя, макар да съставляват сърцевината на трудовото право, не изчерпват неговия предмет. 

Трудов договор /ТД/ се сключва между работникът или служителят и работодателят, и с него между страните се създават трудови правоотношения. Съдържание на ТД – Това е съвкупността от правата и задълженията на неговите стра­ни. Спо­ред начина на определяне и източника, от който се формират правата и задълженията на страните по ТД, съдържанието на ТД се разделя на две основни групи: законоустановено и договорно съдържание.

Сключването на трудовия договор се предхожда от преддоговорни отношения, които имат за цел да се постигне пълно съгласие между страните както в частта за необходимото му минимално съдържание – място, характер на работата и трудово възнаграждение, така и относно всички допълнителни и факултативни елементи, които са поставени на разглеждане.

Прекратяването на трудовия договор може да се извърши само по волята на една от страните, но може и да бъде по взаймно съгласие.

Трудови спорове са споровете между работника или служителя и работодателя относно възникването, съществуването, изпълнението и прекратяването на трудовите правоотношения, както и споровете по изпълнението на колективните трудови договори и установяването на трудов стаж, което включва спорове и по повод наложено дисциплинарно наказание и уволнение.

Услугите на кантората в областта на Трудовото право са следните:

–    Консултации и становища по всякакви трудовоправни въпроси относно възникването, съществуването, изпълнението и прекратяването на трудовите договори;
–    Правна защита на работодателя или на работника/служителя в производства по налагане на дисциплинарно наказание;
–    Защита срещу незаконно уволнение;
–    Процесуално представителство и правна защита по трудови спорове пред всички съдилища, арбитражи и особени юрисдикции на територията на страната.

Започнете чат
Адвокат Ивайло Иванов
Здравейте!
С какво можем да Ви бъдем полезни?