Семейно и наследствено право

Семейното право е система от правни норми, които уреждат отношенията, основани на брак, родство и осиновяване, настойничество и попечителство, и се съдържат в Семейния кодекс на Република България.

Бракът в България е доброволен съюз между мъж и жена, сключен по взаимно, свободно и изрично съгласие дадено лично и едновременно пред длъжностното лице по гражданското състояние. Минималната възраст за сключване на граждански брак в България е 18 години. По изключение, ако важни причини налагат това, брак може да сключи и лице, навършило шестнадесет години, с разрешение на районния съдия по постоянния адрес на встъпващия в брак. Сключването на брака и неговото прекратяване, както и имуществените и неимуществените отношения между съпрузите. Този кодекс урежда и отношенията между родители и деца – упражняването на родителските права, местоживеенето на децата, издръжката на децата и осъществяването на лични контакти между родители и деца.

Родството е разгърнатата система от семейноправни връзки, в чиято основа стои произходът, който е признатата от правото биологична връзка. Характерна особеност на правната уредба е, че права и задължения между роднини възникват само от правно признатото отношение на произход. Родството има степени, които показват близостта на роднините помежду им. Родството по права линия е връзката между две лица, от които едното произхожда пряко или непряко от другото. Родство по съребрена линия е връзката между две лица, които имат общ родоначалник, без едното да произхожда от другото. Родството има значение във всички области на частното и публичното право, в материалното и процесуалното право. Изключително важно за имуществените отношения между роднините е признатото им право на наследяване.
Осиновяването като институт на семейното право е уредено в Раздел III от Семейния кодекс. Според изричната норма на чл. 101 СК, при пълното осиновяване възникват права и задължения “като между роднини по произход”, а според чл. 102 СК при непълното осиновяване възникват права и задължения “като между роднини по произход само между осиновения и неговите низходящи и осиновителя”. Уредбата, която дава законът е насочена най-вече към извършването на осиновяването и неговото прекратяване, а за другите въпроси се препраща към родството.

Основната функция на настойничеството и попечителството е свързана с института на дееспособността. Недееспособните се нуждаят от грижи. Настойничество се учредява над малолетни, чийто родители са неизвестни, починали, поставени под пълно запрещение или лишени от родителски права. Освен това настойничество се учредява и на лица, които са поставени под пълно запрещение. Попечителство се учредява над непълнолетни, чиито родители са неизвестни, починали или лишени от родителски права. Попечителство се учредява и на лица, които са поставени под ограничено запрещение.

Наследственото право е съвкупност от правни норми, уреждащи отношенията, свързани с наследственото правоприемство. Правото на наследяване е субективно право на наследника да приеме или да се откаже от наследството. Наследяването е преминаване на имуществото на починалия (наследодател) към едно или няколко лица (наследници). Наследствено правоприемство е два вида – по закон и по завещание.

Участието на адвоката в семейноправните и наследствените отношения е необходимо и изключително полезно при възникване на спор в тази правна област, която засяга най – личните и емоционални преживявания и ситуации в живота на човека.

Ролята на адвоката в семейноправните и наследствените отношения е да защити в максимална степен правния интерес на своя клиент, като същевременно осигури възможност за съхраняване на добрите личностни отношения между страните във възникналия казус.

Услугите на кантората в областта на Семейното и наследственото право са следните:
–    Консултиране и даване на становища по семейноправни и наследствени въпроси;
–    Защита при развод по взаимно съгласие или при развод по общия исков ред, в това число изготвяне на искови молби, споразумения и др.;
–    Изготвяне на брачни договори;
–    Консултиране и правна защита при възникване на имуществени спорове между съпрузи и/или роднини;
–    Консултиране и правно съдействие при възникнали спорове за родителски права, лишаване от родителски права, издръжка и режим на лични отношения;
–    Подготвяне на документи и представителство при оспорване или установяване на произход;
–    Съдействие в процедури по осиновявания, поставяне под запрещение, при учредяване на настойничество и попечителство.
–    Консултиране относно съставяне на завещание и обявяване на завещание;
–    Защита на наследствени права;
–    Процесуално представителство и правна защита по семейноправни и наследствени съдебни спорове пред всички съдилища, арбитражи и особени юрисдикции на територията на страната и чужбина;
–    Защита от домашно насилие;
–    Консултиране и съдействие за защита правата на детето;

Започнете чат
Адвокат Ивайло Иванов
Здравейте!
С какво можем да Ви бъдем полезни?