Административно наказателно производство

Административното право регулира дейността на органите на изпълнителната власт. Нормативните актове които уреждат отношенията са Закона за нормативните актове, Закона за административните нарушения и наказания, Закон за администрацията и Административно процесуалния кодекс. 

Административният акт е едностранно властическо волеизявление на органа на изпълнителната власт или на друг приравнен на него орган издадено възоснова и в изпълнение на закона, което едностранно поражда правни последици в сферата на държавното управление и при необходимост може да бъде изпълнено с помощта на държавните органи.

Административно наказателното производство представлява сложна и динамична съвкупност от последователно възникващи и погасяващи се процесуални правоотношения, една от страните по които е винаги орган с властнически
правомощия, а другата – лицето, посочено като нарушител. То се провежда в две взаимосвързани фази:

  • задължителна, извънсъдебна фаза на производството, която започва със съставянето на акта за установяване на административното нарушение, по реда на чл. 36, ал. 1 ЗАНН или със сезиране на наказващия орган от друг орган, сред посочените в чл. 36, ал. 2 ЗАНН и приключва с окончателното произнасяне на наказващия орган по въпросите относно авторството, виновността и отговорността на лицето, посочено като нарушител с неоттегляем и неотменим по административен ред правоохранителен акт – наказателно постановление, електронен фиш2 , споразумение или резолюция за прекратяване на административнонаказателното производство.
  • незадължителна, съдебна фаза на производството за проверка законосъобразността и правилността на някои категории правоохранителни актове на наказващия орган , която може да се инициира по преценка на страните в производството и прокурора.

Кантората ни предлага правни консултации, защита и съдействие и в двете фази на административнонаказателното производство.

Услугите на кантората в областта на административното и административно наказателното производство са следните:
–    Консултиране и даване на становище по въпроси на административното и административнонаказателното право, държавна и общинска собственост;
–    Изготвяне на искания/заявления за издаване на административни актове във всички държавни и общински служби;
–    Изготвяне на възражения и жалби за оспорване на незаконосъобразни  административни актове – на КАТ, НАП, ИТ, ДНСК, РЗИ, РИОСВ и други;
–    Правна защита срещу принудителни действия на административните органи;
–    Обжалване на Наказателно постановление /НП/ и на Акт за установяване на административно нарушение /АУАН/;
–    Процесуално представителство пред всички инстанции на административните съдилища в България в производства по оспорване на административни актове, наказателни постановления, заповеди и др.;
–    Изготвяне на документация по ЗОП, както и обжалване на решението за откриване на процедура, решение за избор на изпълнител или за прекратяване на процедура на възложител по ЗОП.

Започнете чат
Адвокат Ивайло Иванов
Здравейте!
С какво можем да Ви бъдем полезни?