Търговско право

Търговското право e отрасъл на правото, чиито норми уреждат правното положение на търговците, търговските сделки и търговската несъстоятелност. Законодателната система на търговското право е уредена в Търговския закон.

Търговец по смисъла на Търговския закон е всяко физическо или юридическо лице, което по занятие извършва някоя от следните сделки:
1) покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид;
2) продажба на стоки от собствено производство;
3) покупка на ценни книги с цел да ги продаде;
4) търговско представителство и посредничество;
5) комисионни, спедиционни и превозни сделки;
6) застрахователни сделки;
7) банкови и валутни сделки;
8) менителници, записи на заповед и чекове;
9) складови сделки;
10) лицензионни сделки;
11) стоков контрол;
12) сделки с интелектуална собственост;
13) хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги;
14) покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба;
15) лизинг.

Кантората ни предлага следните правни услуги:
–    Консултации и становища относно избора на правно – организационна форма за бизнеса на търговеца;
–    Учредяване и регистрация на търговски дружества, еднолични търговци и кооперации;
–    Правно обслужване на местни и чуждестранни търговски дружества /фирми/, касаещо дейността и управлението им;
–    Регистрация на промени в обстоятелствата на търговските дружества и еднолични търговци /смяна на съдружници, управител, адрес, капитал и др./, обявяване на годишни финансови отчети /ГФО/ в Търговския регистър;
–    Сделки с търговските предприятия /придобиване, трансформиране, покупко – продажба на предприятие и др./ и преобразуване на търговски дружества;
–    Прехвърляне на дружествени дялове на търговски дружества;
–    Ликвидация и заличаване на търговски дружества;
–    Правни консултации и становища по търговски сделки;
–    Изготвяне на договори и съдействие при сключването на всички видове търговски сделки;
–    Процесуално представителство и правна защита по търговски спорове пред всички съдилища, арбитражи и особени юрисдикции на територията на страната и чужбина.

Започнете чат
Адвокат Ивайло Иванов
Здравейте!
С какво можем да Ви бъдем полезни?