Облигационно и вещно право

Облигационното право е отрасъл на гражданското право и представлява съвкупност от правни норми, които регулират обществените отношения. Облигационното право има връзка с вещното право. Различават се главно по това, че вещните права са изрично определени в Закона за собствеността, докато облигационните са многобройни и не могат да се уредят точно, тъй като облигационното право познава и т.нар. ненаименувани договори, за които се прилагат общите правила за договорите. Друга разлика е, че нормите на вещното право уреждат вещните права като абсолютни права , т.е на тях кореспондират неограничен кръг лица, докато облигационните права кореспондират задълженията на точно определени лица (правото на продавача да получи цената и на купувача да я плати) и се квалифицират като относителни права. Предмет на облигационното право са:

 • Отношенията, които възникват във връзка с учредяването респ. прехвърлянето на вещни права върху движими/недвижими вещи ( вещните права сами по себе си се уреждат от вещното правно т.е. тяхното съдържание, а облигационното право урежда динамичните отношения при придобиването на тези права чрез договори, т.е. самия процес по прехвърлянето на правата;
 • Отношенията които възникват във връзка с предоставянето за временно ползване на определени вещи срещу заплащане на възнаграждение (наемно правоотношение; арендното; отношенията които възникват при лизинга, конкретно оперативния лизинг, защото при него не винаги имаме възможност за купуване);
 • Отношенията които възникват при предоставяне временно ползване на определени вещи, но безвъзмездно – заемните правоотношения; при заема за послужване с който се предоставя определена вещ за ползване като след определен период заемателят дължи връщането и. Изключение имаме при заема на потребими вещи, които се изхабяват и при заема на пари при които може да се уговори като възнаграждение лихва;
 • Отношенията които възникват във връзка с извършването на услуги, които имат материален, интелектуален или друг характер – сключване на договор за изработка и др.;
 • Отношенията които възникват във връзка с мандата или извършването на правни услуги – това са отношения, които възникват между лица, които си имат доверие, и това е основанието едно от тези лица да възложи на друго лице, на което има доверие, то да действа от свое име, но за негова сметка, т.е плащането да бъде от възложителя. Тези отношения могат да се съчетаят и с представителни отношения, т.е. наред с договора за поръчка, който се сключва, да се извърши и друга успоредна едностранна сделка, а именно упълномощаване. При мандата двете страни са довереник и доверител. Разновидност на договора за поръчка е договора за търговско представителство, комисионен договор;
 • Отношенията които възникват във връзка със сдружаването на лицата с цел постигане на общ стопански резултат – в ЗЗД се урежда този договор за дружество, чиято цел е да се постигне от хората, които го сключват до някакъв стопански резултат. Това е сдружаване на лицата чиито резултат е създаване на гражданско (неперсонифицирано) дружество за общ стопански резултат;
 • Отношенията които възникват при сключване на договор с който се прекратява един възникнал и съществуващ спор между лицата или да се преодолее един бъдещ спор – това са договор за спогодба като едно дело за делба може да приключи със спогодба; такъв договор може да се сключи и извънсъдебно като договор за доброволна делба;
 • Деликтни отношения – при тях при причинена вреда от едно лице на друго или от една вещ в тези случаи възниква задължение по силата на закона за причинителя на вредата или собственика на веща да обезщети вредите които са причинени. Тяхната цел е да бъдат обезщетени лицата. Отношения по непозволено увреждане, с цел да бъдат възмездени причинените вреди;
 • Отношения във връзка с неоснователното обогатяване – то касае от-я при които имаме разместване на имуществени блага от едно лице на друго. За да имаме неоснователно обогатяване трябва да нямаме правно основание;
 • Отношения които възникват от едностранни волеизявления (завет) –заветника (кредитор) иска да бъде предадено това което е завещал. А наследниците са длъжници да изпълнят волята му ЗН. Такова е и обещанието за награда уреден в ЗЗД.

Договорът е съглашение между две и ли повече лица, за да се създаде, уреди или унищожи една правна връзка между тях. Днес дефинирането на договора става въз основа на понятието за сделка.
Сделката има два белега:
– Тя е частноправно волеизявление, което е насочено към пораждане на гражданско правни последици;
– Тя е волеизявление.

Видове договори:

 • Едностранни и двустранни.
  Когато от договора възникват за едната страна само права, а за другата срана само задължения, то договора е едностранен. Когато от договора възникват задължения и за двете страни, такива които взаимно обуславят своето съществуване, то договора е двустранен.

Правото на собственост е призната и гарантирана от закона възможност на собственика да владее, да ползва и да се разпорежда с вещта. Правото на собственост може да принадлежи на повече от един собственик, като в този случай е налице съсобственост, при която всеки от съсобствениците притежава идеална част от вещта. Съсобствеността върху движима вещ или върху недвижим имот винаги може да бъде прекратена със съдебна или доброволна делба.

Ролята на адвоката в облигационните правотношения е да съдейства на съконтрагентите да изпълняват точно и добросъвестно своите договорни задължения, с цел избягване на съдебни спорове, но същевременно да реализират и защитят успешно правата си, когато е нарушен договора, чрез овъзмездяването им със съответната неустойка или обезщетение за вреди.

Участието на адвоката във вещноправните отношения е необходимо с оглед своевременна и ефективна защита на правото на собственост на клиента, когато то е нарушено, но също и когато клиентът търси най – целесъобразния за него начин за разпореждане или прекратявнане на правото си на собственост.

Кантората ни предлага правни услуги в областта на облигационното и вещното право с цел уреждане на взаимоотношенията по най-добрия за клиентите начин.

Услугите на кантората в областта на Облигационното и Вещното право са следните:

–    Консултации при изготвянето и редакцията на различни видове договори, пълномощни, нотариални покани, заявления, жалби и други документи;
–    Комплексно правно обслужване при сключването на договори в областта на облигационното и вещното право и представителство при сключването им;
–    Разваляне и прекратяване на договори по съдебен и извънсъдебен ред;
–    Съдействие при извънсъдебно уреждане на спорове по сключени договори;
–    Процесуално представителство и правна защита по съдебни дела за търсене на доворна и извъндоговорна /деликтна/ отговорност за причинени имуществени и/или неимуществени вреди, и при неоснователно обогатяване;
–    Правна защита и съдействие при спорове във връзка с изпълнението на договори  пред всички съдебни инстанции, арбитраж и особени юрисдикции на територията на цялата страна и в чужбина;
–    Консултации и комплексно правно обслужване при придобиване и разпореждане с недвижими имоти и движими вещи, включително изготвяне и снабдяване с документи, съдействие при провеждане на преговори, представителство пред нотариус, пред държавните органи и пред местната администрация;
–    Проучване на вещно-правния статут на недвижими имоти при сключване на сделки, промяна на статута на недвижимите имоти и други услуги във връзка с провеждане на градоустройствени мероприятия;
–    Консултации относно инвестиции в недвижими имоти;
–    Изготвяне на предварителни договори и нотариални актове за сделки с недвижими имоти,  наем на имоти, строителство, за учредяване на ипотека, за учредяване на ограничени вещни права върху имоти /право на ползване, на надстрояване, на пристрояване, право на преминаване/;
–    Юридическо съдействие в заповедни и изпълнителени производства с облигационен или вещноправен характер;
–    Процесуално представителство и правна защита в съдебни производства относно недвижими имоти при спорове за собственост, делба, наличие на ограничени вещни права и други пред всички съдебни инстанции, арбитраж и особени юрисдикции на територията на цялата страна и в чужбина;

Започнете чат
Адвокат Ивайло Иванов
Здравейте!
С какво можем да Ви бъдем полезни?