Правни услуги

Нашите сфери на дейност:

Ние сме тук да защитим правото на всеки!

 • Консултации при изготвянето и редакцията на различни видове договори, пълномощни, нотариални покани, заявления, жалби и други документи;
 • Консултиране по всички въпроси на гражданското право и процес, наказателното право и процес, и админстративното право и процес;
 • Консултиране на лица, привлечени от съдебните и досъдебните органи в качеството им на свидетели, обвиняеми или подсъдими за престъпления по Наказателния кодекс;
 • Консултации и становища относно избора на правно – организационна форма за бизнеса на търговеца, както и относно промени в обстоятелствата на фирмата, ликвидация и несъстоятелност;
 • Правни консултации и становища по търговски сделки;
 • Консултиране и даване на становище по въпроси за частната собственост и съсобственост, държавна и общинска собственост;
 • Консултиране и даване на становища по семейноправни и наследствени въпроси;
 • Консултиране и правно съдействие при възникнали спорове за родителски права, лишаване от родителски права, издръжка и режим на лични отношения, установяване и оспорване на произход, настойничество и попечителство;
 • Консултиране и съдействие за защита правата на детето;
 • Правен съвет относно съставянето на завещание и обявяване на завещание;
 • Консултиране по въпросите и процедурите в областта на застраховането, дискриминацията, конкуренцията, защитата на потребителя, защитата от домашно насилие, относно отговорността на държавата и общините за вреди и други;
 • Консултации и становища по всякакви трудовоправни въпроси относно възникването, съществуването, изпълнението и прекратяването на трудовите договори;
 • Правно обслужване на местни и чуждестранни работодатели, касаещо трудовоправните им отношения с работници и служители.
 •  Процесуално представителство и правна защита по търговски спорове пред всички съдилища, арбитражи и особени юрисдикции на територията на страната и чужбина;
 • Процесуално представителство и правна защита по съдебни дела за търсене на договорна и извъндоговорна /деликтна/ отговорност за причинени имуществени и/или неимуществени вреди, и при неоснователно обогатяване;
 • Правна защита и съдействие при спорове във връзка с изпълнението на договори  пред всички съдебни инстанции, арбитраж и особени юрисдикции на територията на цялата страна и в чужбина;
 • Защита и съдействие в заповедни, обезпечителни и изпълнителни съдебни производства;
 • Процесуално представителство и правна защита в съдебни производства относно недвижими имоти при спорове за собственост, наследство, делба, наличие на ограничени вещни права и други пред всички съдебни инстанции, арбитраж и особени юрисдикции на територията на цялата страна и в чужбина;
 • Процесуално представителство и правна защита по семейноправни, наследствени и трудови съдебни спорове пред всички съдилища, арбитражи и особени юрисдикции на територията на страната и чужбина;
 • Правна защита и съдействие при арест, разпит, експертиза, оглед, очна ставка, освидетелстване или разпознаване на лица за целите на наказателното производство;
 • Процесуално представителство и правна защита на граждани в производства по предварителни полицейски/прокурорски проверки, в досъдебни производства и съдебни дела за търсене на наказателна отговорност;
 • Правна защита в производства по отмяна на влезли в сила присъди и в производства по реабилитация;
 • Процесуално представителство и правна защита на частния обвинител и на частния тъжител в наказателното производство;
 • Консултиране и правна защита на осъдени в производството по изпълнение на наказанията;
 • Правна защита в производства по Закона за Екстрадицията и Европейската Заповед за арест;
 • Процесуално представителство и правна защита в съдебни производства пред всички съдебни инстанции, арбитраж и особени юрисдикции на територията на цялата страна и в чужбина при спорове в областта на застраховането, дискриминацията, конкуренцията, защитата на потребителя, домашното насилие и отговорноста на държавата и общините за вреди, причинени на граждани;
 • Изготвяне на възражения и жалби за оспорване на незаконосъобразни  административни актове и наказателни постановления – на КАТ, НАП, ИТ, ДНСК, РЗИ, РИОСВ и т.н.;
 • Изготвяне на искания/заявления за издаване на административни актове във всички държавни и общински служби;
 • Правна защита срещу принудителни действия на административните органи;
 • Изготвяне на възражения и жалби за оспорване на незаконосъобразни  административни актове – на КАТ, НАП, ИТ, ДНСК, РЗИ, РИОСВ и др.;
 • Обжалване на наказателно постановление /НП/и акт за установяване на административно нарушение /АУАН/;
 • Представителство и защита при извънсъдебни процедури в областта на застраховането, дискриминацията, конкуренцията, защитата на потребителя и отговорноста на държавата и общините за вреди, причинени на граждани;
 • Процесуално представителство пред всички инстанции на административните съдилища в България в производства по оспорване на административни актове, наказателни постановления, заповеди и др.;
 •  Учредяване и регистрация на търговски дружества, еднолични търговци и кооперации;
 • Регистрация на търговски представителства на български и чуждестранни търговци и търговски организации;
 • Правно обслужване на местни и чуждестранни търговски дружества, касаещо дейността и управлението им;
 • Регистрация на промени в обстоятелствата на търговските дружества и еднолични търговци /смяна на съдружници, управител, адрес, капитал и др./, обявяване на годишни финансови отчети /ГФО/ в Търговския регистър;
 • Сделки с търговските предприятия /придобиване, трансформиране, покупко – продажба на предприятие и др./ и преобразуване на търговски дружества;
 • Прехвърляне на дружествени дялове на търговски дружества;
 • Ликвидация и заличаване на търговски дружества;
 • Консултиране и даване на становища относно образуването и воденето на изпълнителни дела;
 • Процесуално представителство и защита на кредитори и длъжници по изпълнителни дела, образувани на територията на цялата ни страна;
 • Изготвяне на молби за образуане на изпълнителни дела, на молби по тяхното движение и на молби за прекратяването им;
 • Жалби срещу незаконосъобразни действията на съдебния изпълнител;
 • Защита при насочване на изпълнение /запор, възбрана/ върху несеквестируемо имущество на длъжника;
 • Изготвяне на тръжна документация и съдействие при участие в публичен търг;
 • Оспорване законосъобразността на проведени публични търгове;
 • Правна защита при претърпяна вреда от незаконни действия на съдебния изпълнител.
 • Процесуално представителство и защита при развод по взаимно съгласие или при развод по общия исков ред, в това число изготвяне на искови молби, споразумения и др.;
 • Консултиране и правно съдействие при възникнали спорове за родителски права, лишаване от родителски права, издръжка, режим на лични отношения и заместващо съгласие за пътуване на дете в чужбина;
 • Подготвяне на документи и представителство при оспорване или установяване на произход;
 • Съдействие в процедури по осиновявания, поставяне под запрещение, при учредяване на настойничество и попечителство.
 • Първоначална правна защита на лицата задържани за 24 часа, които все още нямат процесуално качество;
 • Юридическа защита на граждани, привлечени като обвиняеми, на фаза досъдебно производство;
 • Цялостно процесуално представителство на подсъдими пред Софийски градски съд, Районни, Окръжни, Специализирани и Апелативни съдилища и Върховния касационен съд;
 • Защита при налагане мерки за неотклонение, както и тяхното обжалване;
 • Консултации във връзка с наказателното право и извършени престъпления;
 • Изготвяне на жалби против издадени наказателни постановления.
 • Пълно правно съдействие на работодатели касаещи трудовото законодателство;
 • Правни становища относно налагане на дисциплинарни наказания;
 • Консулатции във връзка с граждански договори и абонаметни обслужвания;
 • Съдебно и извънсъдебно решаване на спорове касаещи трудови злополуки;
 • Подготовка на книжа и документи за всякакви трудовоправни спорове;
 • Представителство пред компентните съдилища и всички съдебни инстанции засягави въпроси по съкращения, дисциплинарни наказания, уволнения и други правни спорове;
 • Подготовка на трудови договори, конфиденциални споразумения и декларации, правила за вътрешния трудов ред, инструкции и всякакви книжа и документи относими към сферата;
 • Осъществяне на преговори между служители и работодатели;
 • Консултации относно сключване и прекратяване на трудови правоотношения.
 • Изготвяне на договори и съдействие при воденето на преговори и сключването на всички видове търговски и облигационни сделки;
 • Комплексно правно обслужване при сключването на договори в областта на облигационното и вещното право и представителство при сключването им;
 • Разваляне и прекратяване на договори по съдебен и извънсъдебен ред;
 • Изготвяне на брачни договори и представителство пред Нотариус и Брачен регистър;
 • Консултации във връзка с придобиването на недвижими имоти;
 • Учредяване на вещни тежести върху имоти – ипотеки, сертитути, право на ползване и преминаване и т.н.;
 • Комуникация с държавни и общински органи във връзка недвижими имоти;
 • Съдебна и извънсъдебна делба на имоти;
 • Правни съвети относно етажна собственост;
 • Правна подкрепа по Закона за държавната и Закона за общинската собственост;
 • Процесуално представителство пред различните видове съдилища;
 • Предявяване и защита по собственически и владелчески дела;
 • Съдействие при изповядване на сделки пред нотариуси;
 • Оформяне на цялостна визия при покупки и продажби на недвижими имоти;
 • Подготовка на предварителни договори;
 • Помощ при отдаване под наем и изготвяне на съответните книжа;
 • Консултиране относно кредитиране;
 • Подпомагане на чуждестранни физически и юридически лица при сделки с имоти;
 • Предявяване на граждански искове за обезщетяване на вреди срещу лечебни заведения и медицински специалисти;
 • Подаване на сигнали до прокуратура за извършено престъпление;
 • Процесуално представителство по наказателни, граждански и административнонаказателни дела срещу медицински специалисти и лечебни заведения;
 • Жалби до Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ и Български лекарски съюз;
 • Комуникация с лечебното заведение, където е извършено противоправното деяние с цел получаване на цялата медицинска документация по Вашия случай, както и издействане на справедливо обезщетение при желание от Ваша страна;
 • Изготвяне на въпроси към вещи лица-медицински специалисти и оспорване на експертизи.
 • Правна подкрепа при обстоятелства касаещи задължителната застраховка „Гражданска отговорност” при ПТП;
 • Правно съдействие касаещо злополуки при превоз на пътници в средствата за обществен превоз;
 • Консултации относно трудови злополуки;
 • Съвети по всички видове застраховки – задължителни и незадължителни.
 • Комплексно правно обслужване на Застрахователни дружества и Застрахователни брокери.
 • Комуникация с държавни и общински органи по застрахователни въпроси;
 • Процесуално представителство пред всички съдебни инстанции по застрахователни дела от всякакъв характер.

Ние ще се борим за Вас!

Отдадени да защитаваме Вашите права.

Свъжете се с нас, опишете ни Вашия казус! Ще Ви отговорим в най-кратък срок. Ако имаме допълнителни въпроси ще се свържем с Вас за уточнение. 

Ще обърнем индивидуално внимание на всяко запитване за консултация с адвокат, ще намерим навременно решение и ще защитим Вашите интереси.

Контакти Правни услуги
Започнете чат
Адвокат Ивайло Иванов
Здравейте!
С какво можем да Ви бъдем полезни?