Наказателно право

В случай, че сте привлечен в някакво качесвтво в наказателния процес (свидетел, обвиняем, подсъдим) ние ще проучим Вашият случай във фазата на досъдебното производство или в съдебният процес. Ще анализираме основанията за обазуване на наказателно производство и ще предложим решения съобразно спецификата на обвинението и актовете на Районна и Окръжна прокуратура. В случай че сте привлечен като обвиняем или подсъдим предлагаме процесуално представителство в досъдебно производство и съдебната фаза. В качеството си на обвиняем имате право да откажете да давате обяснения както до осигуряване присъствието на Вашия защитник, така и по време на целия наказателен процес. Никога не давайте обяснения преди да сте обсъдили с Вашия адвокат защитата си.

Престъпления от общ характер

Oбщественоопасно, виновно извършено деяние, което е обявено изрично от закона за наказуемо. То може да бъде действие или бездействие, да е извършено умишлено или поради непредпазливост.

Престъпленията от общ характер се повдигат, поддържат и преследват от прокуратурата. Последица на всяко едно престъпление е налагането на предвиденото в закона наказание за конкретно извършеното от дееца инкриминирано деяние.

Престъпления от частен характер

Престъпленията от частен характер се преследват по тъжба на пострадалия по съдебен ред. Това значи, че не е необходимо да бъде подавана жалба в полицията или прокуратурата.


В областта на наказателното право предлагаме следните правни услуги:

  •  Правна помощ и процесуално представителство по наказателни дела;

  • Съдействие и правна защита при задържане от органите на досъдебното производство;

  •  Оказване на правна помощ и защита при повдигнато обвинение за извършено престъпление;

  •  Защита на правата и законните интереси при налагане на мярка за неотклонение и защита при извършване на процесуални действия по разследване;

  • Предявяване на граждански искове за парични обезщетения за претърпени имуществени или неимуществени вреди от пострадали от престъпленията лица в наказателния процес, вкл’чително събиране на присъдените обезщетения;

  •  Изготвяне на тъжби при престъпления от частен характер;
  • Преговори, подготовка и скл’чване на споразумения за приключване на наказателното производство с прокуратурата или частния тъжител;

  • Разясняваме възможностите за освобождаване от изтърпяване на наложеното наказание;

  • Образуваме дела за реабилитация на осъдени лица.

Реабилитация

Реабилитацията заличава факта на осъждането и лицето от тук насетне се счита за неосъждано. Това е възможно след изтичането на определен срок, чиято продължителност се определя от тежестта на извършеното престъпление. Изискването е в този срок да няма други престъпления и да е спазвано „Добро поведение“. В някои случаи реабилитация по право не може да настъпи (например когато лицето веднъж вече е било реабилитирано). Тогава е възможна съдебна реабилитация по искане на лицето до първоинстанционния съд. В други случаи (престъпления против мира и човечеството или против държавността) реабилитацията е изобщо невъзможна и фактът на осъждането си остава завинаги.

Започнете чат
Адвокат Ивайло Иванов
Здравейте!
С какво можем да Ви бъдем полезни?