Процесуално представителство

Процесуалното представителство е участие от Ваше име пред държавен орган (съд, администрация) или частен орган (ЧСИ, арбитраж, нотариус), от който зависи упражняването или защитата на Ваши права и интереси. 

Нашата кантора предлага:

–    Процесуално представителство и правна защита по търговски спорове пред всички съдилища, арбитражи и особени юрисдикции на територията на страната и чужбина;
–    Процесуално представителство и правна защита по съдебни дела за търсене на договорна и извъндоговорна /деликтна/ отговорност за причинени имуществени и/или неимуществени вреди, и при неоснователно обогатяване;
–    Правна защита и съдействие при спорове във връзка с изпълнението на договори  пред всички съдебни инстанции, арбитраж и особени юрисдикции на територията на цялата страна и в чужбина;
–    Защита и съдействие в заповедни, обезпечителни и изпълнителни съдебни производства;
–    Процесуално представителство и правна защита в съдебни производства относно недвижими имоти при спорове за собственост, наследство, делба, наличие на ограничени вещни права и други пред всички съдебни инстанции, арбитраж и особени юрисдикции на територията на цялата страна и в чужбина;
–    Процесуално представителство и правна защита по семейноправни, наследствени и трудови съдебни спорове пред всички съдилища, арбитражи и особени юрисдикции на територията на страната и чужбина;
–    Правна защита и съдействие при арест, разпит, експертиза, оглед, очна ставка, освидетелстване или разпознаване на лица за целите на наказателното производство;
–    Процесуално представителство и правна защита на граждани в производства по предварителни полицейски/прокурорски проверки, в досъдебни производства и съдебни дела за търсене на наказателна отговорност;
–    Правна защита в производства по отмяна на влезли в сила присъди и в производства по реабилитация;
–    Процесуално представителство и правна защита на частния обвинител и на частния тъжител в наказателното производство;
–    Консултиране и правна защита на осъдени в производството по изпълнение на наказанията;
–    Процесуално представителство и правна защита в съдебни производства пред всички съдебни инстанции, арбитраж и особени юрисдикции на територията на цялата страна и в чужбина при спорове в областта на застраховането, дискриминацията, конкуренцията, защитата на потребителя, домашното насилие и отговорноста на държавата и общините за вреди, причинени на граждани.
–    Изготвяне на възражения и жалби за оспорване на незаконосъобразни  административни актове и наказателни постановления – на КАТ, НАП, ИТ, ДНСК, РЗИ, РИОСВ и т.н.;

Започнете чат
Адвокат Ивайло Иванов
Здравейте!
С какво можем да Ви бъдем полезни?