Изпълнително производство

Често в гражданските правоотношения контрагентите не изпълняват поетите задължения и фактическото им поведение не съвпада с дължимото такова. В Гражданския процесуален кодекс (ГПК) са предвидени редица средства за защита на кредитора срещу незаконосъобразното поведение на длъжника. Изпълнителното производство, уредено в Част Пета на ГПК цели да защити този на когото се дължи, доставайки му принудително дължимото, като същевременно санкционира неизправния длъжник.

          Предпоставки за изпълнително производство:

            – Изпълнително основание;

            – Изпълнителен лист.

Изпълнителното производство започва по искане на взискателя, който депозира писмена молба за образуване на изпълнително дело пред компетентния съдебен изпълнител и посочва способите за изпълнение, в зависимост от характера на дължимото право. От своя страна, органът по изпълнението връчва покана за доброволно изпълнение на длъжника, с която той бива уведомен за започнатия процес. Ако в двуседмичен срок от получаването й, не изпълни задължнието си доброволно, съдебният изпълнител започва същинските действия по принудителното изпълнение, като по искане на взискателя проучва имущественото състояние на длъжника и осъществява посочените му способи за изпълнение.

           Заповедно производство:

Заповедното производство е бърз и по-евтин начин кредиторите да си съберат парите от длъжника, без да водят дълги съдебни дела. Кредиторът може да поиска издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК за парични задължения в размер до 25 000 лева. В случай че длъжникът оспорва задължението, може да упълномощи адвокат, който да подаде възражение срещу издадената заповед за изпълнение. Срокът е едномесечен. Не е необходимо да се посочват основанията, поради които се оспорва задължението. С подаване на възражението съдът спира производството срещу длъжника. В този случай, кредиторът ще трябва да подаде иск, в който да докаже, че длъжникът му дължи претендираната сума като представи нужните доказателства. Този иск ще се води от кредитора по общия ред, по който протичат всички дела в гражданския процес.

В зависимост от качеството което притежавате в изпълнителния процес (длъжник или взискател) нашата кантора предлага следните правни услуги:

За защита на взискателя в производството по принудително изпълнение:
–    Образуване на производство по принудително събиране на вземането;
–    Предприемане на действия по принудително изпълнение – проучване на имущественото състояние на длъжника и налагане на запори и възбрани върху притежаваното от последния имущество;
–   Обжалване отказа на съдебния изпълнител да извърши исканото изпълнително действие;
–   Обжалване на постановлението за възлагане;
–   Обжалване спирането, прекратяването и приключването на принудителното изпълнение.

За защита на длъжника в производството по принудително изпълнение:
–  обжалване на постановлението за глоба;
–  обжалване насочването на изпълнението върху имущество, което е несеквестируемо;
–  обжалване отнемането на движима вещ или отстраняването на длъжника от имот, поради това, че не е уведомен надлежно за изпълнението;
–  обжалване отказа на съдебния изпълнител да извърши нова оценка по реда на чл.468, ал.4 и чл.485;
–  обжалване определянето на трето лице за пазач, ако не са спазени изискванията на чл.470, както и в случаите по чл.486, ал.2;
–  обжалване отказа на съдебния изпълнител да спре, да прекрати или да приключи принудителното изпълнение;
–  обжалване на разноските по изпълнението;
–  обжалване на предприетия от съдебния изпълнител способ поради несъразмерност на принудителното изпълнение;
– ангажиране отговорността на съдебния изпълнител за причинени имуществени или неимуществени вреди на длъжника в производството поради незаконосъобразно принудително изпълнение;
–  обжалване на постановлението за възлагане;
–  завеждане на отрицателен установителен иск срещу взискателя в производството за освобождаване на длъжника от задължението.

 

 

 

Започнете чат
Адвокат Ивайло Иванов
Здравейте!
С какво можем да Ви бъдем полезни?