Цени на адвокатски услуги

Цените на правните услуги, които предоставя кантората се определят съобразно с правната и фактическа сложност на конкретния казус, с обема на възложената работа и с материалната стойност на казуса.

Безплатна авокатска помощ и съдействие се предоставя на основание чл. 38, ал. 1 от Закона за адвокатурата на лица, които имат право на издръжка и материално затруднени лица.

За учредяване и регистриране, включително и вписване промени в съответния регистър:

 • Едноличен търговец - 250.00 лв.
 • Събирателно дружество - 300.00 лв.
 • Kомандитно дружество - 400.00 лв.
 • Дружество с ограничена отговорност - 500.00 лв.
 • Акционерно дружество - 1000.00 лв.
 • Kооперативно сдружение - 750.00лв.
 • Жилищностроителна кооперация - 750.00 лв.
 • Фондации и сдружения с нестопанска цел - 600.00лв.

За процесуално представителство, защита и съдействие по граждански дела:

 • по дела за отмяна на уволнение и възстановяване на работа - 710 лв.
 • за прекратяване на брак по исков ред - 600 лв.
 • за бащинство и оспорване на бащинство - 600 лв.
 • за други неоценяеми искове - 600 лв.
 • за охранителни производства и производство за обезпечение на доказателства - 500 лв.
 • по дело за издръжка - 300 лв.
 • за процесуално представителство, защита и съдействие по дела за поставяне под запрещение – 500 лв.
 • за производства по Търговския закон по иск на съдружник или акционер срещу дружеството – 800 лв.
 • за процесуално представителство, защита и съдействие по дела с определен интерес възнагражденията започват от 300 лв.

За съставяне на: писмен договор, нотариални актове за собственост, продажба, замяна, дарение, ипотека, суперфиция и сервитути, извънсъдебна спогодба:

 • при интерес до 1000 лв. - 70 лв.
 • при интерес от 1000 до 10 000 лв. - 150 лв. + 1 на сто за горницата над 1000 лв.
 • при интерес от 10 000 до 50 000 лв. - 250 лв. + 0,5 на сто за горницата над 10 000 лв.
 • при интерес от 50 000 до 100 000 лв. - 500 лв. + 0,2 на сто за горницата над 50 000 лв.
 • при интерес над 100 000 лв. - 700 лв. + 0,1 на сто за горницата над 100 000 лв.

Възнаграждения по наказателни и административнонаказателни дела за една инстанция

 • по дела, при които за престъплението се предвижда наказание пробация или глоба - 400 лв.
 • до 5 години лишаване от свобода - 600 лв.
 • до 10 години лишаване от свобода - 1000 лв.
 • до 15 години лишаване от свобода - 1500 лв.
 • над 15 години лишаване от свобода - 2000 лв.
 • доживотен затвор - 4000 лв.
 • За изготвяне на жалба срещу наказателно постановление без процесуално представителство възнагражденията започват от 50 лв.
 • За изготвяне на жалба срещу наказателно постановление и явяване пред съд възнагражденията започват от 300 лв.
Започнете чат
Адвокат Ивайло Иванов
Здравейте!
С какво можем да Ви бъдем полезни?