Застрахователно право

Застрахователното право осигурява компенсация на пострадали или потърпевши /и трети лица в предвидените в закона случаи/ при настъпване на застрахователни събития. Съгласно Кодекса за застраховането в 7-дневен срок от узнаването за щетата застрахованият трябва да уведоми застрахователя, освен ако в договора е предвиден друг подходящ срок. 

Кантората ни предлага правни консултации, защита и представителство в следните случай:

  • Получаване на обезщетение за причинени имуществени и неимуществени вреди вследствие на ПТП от застрахователя по задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите;
  • Получаване на обезщетение за причинени имуществени вреди върху автомобила в следствие на настъпило застрахователно събитие във връзка с настъпването на покрит риск по сключена застраховка „Каско”;
  • Изплащане на застрахователно обезщетение по застраховки  „Имущество”, „Живот”, „Злополука”, „Карго”, „Помощ при пътуване”, „Професионална отговорност в проектирането и строителството”;
  • Правна защита на работници/служители, пострадали при трудова злопулука и получаване на обезщетение от работодателя за причиените им имуществени и неимуществени вреди;
  • Изготвяне на претенция за получаване на справедливо обезщетение от застрахователя;
  • Изготвяне на възражение и/или образуване и водене на дело срещу постановен отказ за заплащане на обезщетение от застрахователя;
  • Защита, съдействие и представителство пред съда във връзка с неизплатени обезщетения /включително и определени ниски такива/ по застрахователни договори за претърпени имуществени и/или неимуществени вреди;
  • Защита при отправен от застрахователя регресен иск срещу причинителя на вредата.
Започнете чат
Адвокат Ивайло Иванов
Здравейте!
С какво можем да Ви бъдем полезни?