Семейно право

Семейното право е система от правни норми, които уреждат отношенията, основани на брак, родство и осиновяване, настойничество и попечителство, и се съдържат в Семейния кодекс на Република България.

Обръщайки се към добър адвокат по семейно право Вие можете да получите помощ по следните въпроси:

  • Развод с уреждане на най-добрите интереси на клиентите и предварителен анализ на силни и слаби страни в процеса;
  • Отговор на въпросите касаещи подялбата на общото имущество и кое имущество реално подлежи на подялба и кое е лична собственост и не съставлява съпружеска имуществена общност;
  • Въпросите касаещи отношенията с децата – родителски права, издръжка на децата и други;
  • Юридически анализ на брачен договор – съставянето на брачен договор преди, или след сключването на брака с отчитане правата и интересите и на двамата съпрузи, оспорването на недействителни клаузи от договора и др.

Защо да изберете добър адвокат семейно право Ивайло Иванов?

Семейният живот може да бъде изпълнен с радост, но също така и с предизвикателства и трудни моменти. За да ви помогнем да се справите с правните спорове в семейството, Адвокат Ивайло Иванов предлага експертни правни услуги в областта на семейното право.
Ние сме специализирани в области като развод, родителски права, имуществени спорове между съпрузите и много други.

Адвокат Ивайло Иванов е специализиран адвокат по семейно право при които клиентите могат да получат широк спектър от услуги във връзка с техните проблеми, като:

–    Консултиране и даване на становища по семейноправни и наследствени въпроси;
–    Защита при развод по взаимно съгласие или при развод по общия исков ред, в това число изготвяне на искови молби, споразумения и др.;
–    Изготвяне на брачни договори;
–    Консултиране и правна защита при възникване на имуществени спорове между съпрузи и/или роднини;
–    Консултиране и правно съдействие при възникнали спорове за родителски права, лишаване от родителски права, издръжка и режим на лични отношения;
–    Подготвяне на документи и представителство при оспорване или установяване на произход;
–    Съдействие в процедури по осиновявания, поставяне под запрещение, при учредяване на настойничество и попечителство.
–    Консултиране относно съставяне на завещание и обявяване на завещание;
–    Защита на наследствени права;
–    Процесуално представителство и правна защита по семейноправни и наследствени съдебни спорове пред всички съдилища, арбитражи и особени юрисдикции на територията на страната и чужбина;
–    Защита от домашно насилие;
–    Консултиране и съдействие за защита правата на детето;

Ролята на адвоката в семейноправните и наследствените отношения е да защити в максимална степен правния интерес на своя клиент, като същевременно осигури възможност за съхраняване на добрите личностни отношения между страните във възникналия спор.

Моят съвет е да се консултирате с добър адвокат семейно право, защото така ще защитите Вашите права и интереси възможно най-пълноценно. Целта винаги е да се спестят излишни нерви и емоции, както и допълнителни неудобства и неприятности. Нашите услуги са съобразени с изискванията на клиента, за да отговарят на Вашите индивидуални нужди. Ако желаете да получите професионална консултация и/или да проведем процедура по медиация, потърсете ме още веднага на ☎️ 0988 341819.

Как мога да се защитя от домашно насилие?

Ако сте жертва на домашно насилие, може да подадете молба до районният съд. Ако молбата ви бъде уважена, съдът ще издаде заповед за защита. Ако здравето и живота ви са в опасност, съдът издава заповед за незабавна защита. Участието на адвокат е препоръчително за успешното доказване на факта на домашно насилие спрямо вас.

Мога ли да искам промяна на издръжката на детето?

Семейният кодекс предвижда изменение на издръжката при трайно и съществено изменение или на нуждите на издържания, или пък на възможностите на дължащия издръжка. Размерът на издръжката се определя в зависимост от нуждите на децата и от възможностите на родителя - чл. 142, ал. 1 от СК, като като минималната издръжка на едно дете е равна на една четвърт от размера на минималната работна заплата - от 01.01.2024 г. – 233.25 лева. Изискванията за минималният размер на издръжката следва да се прилагат както, когато се иска за първи път издръжка, така и когато по реда на чл. 150 от СК се иска увеличение /респ. намаление на нейния размер /поради промяна на обстоятелствата, при които е била определена преди това. Ето защо ако размерът на издръжката за вешето дете е по-малък от 233.25 лева, то вие имате право да подадете иск до районният съд за промяна на размера й.