СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ В ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ

Органи на сдружението

Органи на сдружението са общо събрание, управителен съвет (управител) и контролен съвет (контрольор). Сдружението се представлява в отношенията му с органите на местната власт и с други правни субекти от управителния съвет (управителя).
 

Общо събрание

Общото събрание на сдружението се състои от всички членове на сдружението. Общото събрание приема решения за сключване на договори с трети лица, за промени в споразумението за създаване на сдружението и за прекратяването му. За другите правомощия, инициативата, реда за свикването и провеждането и кворума на общото събрание се прилагат разпоредбите на глава втора, Раздел IІI ЗУЕС.

Редът за приемане на решения от общото събрание е посочен в чл. 33 ЗУЕС, според който:

за предприемане на действия за надстрояване и пристрояване, за учредяване право на ползване или право на строеж и за промяна предназначението на общи части – от всички членове на сдружението;

за изваждане от сградата на собственик или ползвател по реда на чл. 45 от Закона за собствеността за определен срок, но не по-дълъг от три години – с мнозинство не по-малко от 75 на сто от представените идеални части в сдружението, оставащи след приспадане на идеалните части на собственика или ползвателя; собственикът или ползвателят, за когото се отнася решението, не участва в гласуването; за изваждането от сградата на обитател решението се взема с мнозинство не по-малко от 75 на сто от представените идеални части в сдружението;

за извършване на полезни разходи и за получаване на кредити – с мнозинство не по-малко от 75 на сто от представените идеални части в сдружението;

за опрощаване на финансови задължения, както и за отсрочване или разсрочване на изпълнението им – с мнозинство не по-малко от 75 на сто от представените идеални части в сдружението;

за основно обновяване, за извършване на основен ремонт и за усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии, собствени средства или други източници на финансиране – с мнозинство не по-малко от 51 на сто от идеалните части от общите части, а за прекратяване на сдружението – не по-малко от 67 на сто от идеалните части от общите части;

за поставяне на рекламни или технически съоръжения върху сградата, за присъединяване на сградата към топлопреносната, водоснабдителната, електроснабдителната и газоснабдителната мрежа и за прекратяване на топлоснабдяването и газоснабдяването в етажната собственост, както и за изграждане на зарядни точки за електрически превозни средства – с мнозинство повече от 50 на сто идеални части от общите части;

за избор на управителен съвет (управител), както и за възлагане правомощията на управителния съвет (управителя) или на част от тях на професионален управител-търговец, вписан в регистъра по чл. 47а, ал. 1, т. 1, с мнозинство повече от 50 на сто от идеалните части от общите части;

за разпределение на разходите за управление и разходите за поддържане на общите части на етажната собственост, взети с мнозинство не по-малко от 51 на сто идеални части от общите части – за решение по чл. 51, ал. 9.

Извън горните случаи решенията се приемат с мнозинство повече от 50 на сто от представените идеални части на собствениците в сдружението.

Решенията на сдружението се внасят за приемане от общото събрание на собствениците, когато се отнасят до въпроси от правомощията на общото събрание на собствениците и в сдружението не членуват всички собственици на самостоятелни обекти в сградата или входа. Управителният съвет (управителят) на сдружението свиква общо събрание на собствениците по реда на раздел II от тази глава. В този случай членовете на сдружението участват в общото събрание на собствениците или определят представител, който гласува с дял, равен на идеалните части, с които е взето решението в сдружението.

Когато сдружението е учредено от всички собственици на самостоятелни обекти в сградата или входа, общото събрание на сдружението има и правомощията на общото събрание на собствениците.

Управителен съвет (управител)

Управителен съвет (управител) се избира за срок до две години. Неговите правомощия са да организира изпълнението на решенията на общото събрание; да представлява сдружението в отношенията му с органите на местната власт и с други правни субекти; да заявява за вписване промените в обстоятелствата, подлежащи на вписване в публичния регистър по чл. 47а, ал. 1, т. 2, буква „а“; да подава заявление за регистрация в регистър БУЛСТАТ в 7-дневен срок след получаване на удостоверение за регистрация на сдружението по чл. 47д, ал. 8; при поискване да издава на собствениците документ за наличието или липсата на задължения към сдружението; да упражнява други правомощия, възложени му от общото събрание.
За броя на членовете на управителния съвет, избора на нов управителен съвет (управител), провеждане на заседания и кворума за тях се прилагат разпоредбите на глава втора, Раздел IІI ЗУЕС.
За член на управителния съвет (управител) може да бъде избран собственик или предложено от собственика лице, което живее в сградата и е вписано в книгата на ЕС. Когато самостоятелни обекти са собственост на юридически лица или еднолични търговци, за член може да бъде избрано предложено от тях лице. Мандатът на член на управителния съвет (управителя) може да се прекрати предсрочно при неизпълнение на задълженията му само с решение на общото събрание. Общото събрание приема решение за определяне на разходите за възнаграждението на управителния съвет (управителя). То може да вземе решение да не заплаща разходи за възнаграждение на управителния съвет (управителя), освен при възлагане на професионален управител-търговец, вписан в регистъра по чл. 47а, ал. 1, т. 1.
 

Контролен съвет (контрольор)

Контролният съвет (контрольорът) се избира за срок до две години. Той контролира дейността на управителния съвет (управителя) по изпълнението на бюджета и решенията на общото събрание за изразходването на средствата на сдружението; извършва проверка на касата най-малко веднъж годишно и представя на общото събрание доклад за резултатите от нея.
Член на контролния съвет (контрольор) на сдружението може да бъде собственик, който не е съпруг, член на домакинството, не е във фактическо съпружеско съжителство, в родствена връзка по права линия, по съребрена линия до втора степен и по сватовство до първа степен с останалите членове на контролния съвет, както и с членовете на управителния съвет или с управителя на сдружението. На членовете на контролния съвет (контрольора) се заплаща възнаграждение. Общото събрание може да вземе решение да не заплаща разходи за възнаграждение на контролния съвет (контрольора). Мандатът на член на контролния съвет (контрольора) може да се прекрати предсрочно при неизпълнение на задълженията му само с решение на общото събрание.
Контролният съвет (контрольорът) се отчита с писмен доклад пред общото събрание в края на мандата си. Докладът се предоставя за запознаване на всеки собственик при поискване.
 

Прехвърляне на членство в сдружението

При промяна на собствеността върху самостоятелен обект членството в сдружението се прехвърля на новия собственик, като за задълженията към сдружението, станали изискуеми преди промяната на собствеността, отговаря старият собственик, освен ако при промяната на собствеността не е уговорено друго. Собственик не може да прекрати членството си в сдружението при одобрен проект на ЕС за усвояване на средства от Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии или собствени средства за основен ремонт и/или основно обновяване на сградата или части от нея. В този случай членството в сдружението може да се прекрати след изтичане на гаранционните срокове за извършените строителни и монтажни работи по проекта или не по-рано от пет години от приключването им. Членството се прекратява след подаване на писмена декларация с нотариална заверка на подписа до управителния съвет (управителя).

Прекратяване на сдружението

Сдружението на собствениците се прекратява:

с решение на общото събрание;
при погиване на сградата или отделния вход в режим на ЕС;
с изтичане на срока, за който е учредено;
когато делът на представените идеални части спадне под 67 на сто идеални части от общите части на ЕС, а когато сдружението е учредено за един или повече от един вход в сградата – когато спадне под 67 на сто идеални части от идеалните части на собствениците от общите части във входа (входовете), освен в случаите, когато е усвоен кредит.
Когато е одобрен проект за усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии, сдружението може да се прекрати с решение на общото събрание след изтичане на гаранционните срокове по проекта за извършените строителни и монтажни работи, но не по-рано от 5 години от приключването им, и изплащане на кредит, ако такъв е усвоен.
Управителният съвет (управителят) в 14-дневен срок от настъпване на съответното обстоятелство подава заявление в общинската администрация за заличаване на регистрацията. В случаите, когато сдружението е прекратено по решение на общото събрание, към заявлението се прилага копие от решението, заверено от председателя на управителния съвет (управителя).
Когато в сдружението членуват всички собственици, в двумесечен срок от прекратяване на сдружението се свиква общо събрание на собствениците по реда на чл. 12 ЗУЕС.
 
Ликвидация
 
При прекратяване на сдружението от председателя на контролния съвет (контрольора) се извършва ликвидация по реда на ЗЮЛНЦ.

Ако Ви е необходима консултация или се нуждаете от адвокат, който да Ви представлява и защитава по дело, свързано с  етажната собственост, можете да разчитате на мен при:

♦  Оспорване по съдебен ред на решения на Общото събрание;

♦  Защита срещу неправомерни действия на домоуправител в сграда, в режим на етажна собственост;

♦  Процесуално представителство и защита срещу незаконни решения на Общото събрание;

♦  Подробни консултации във връзка с правата и задълженията на етажните собственици;

♦  Защита пред съд срещу незаконни действия на отделни собственици;

♦  Образуване на дело за отмяна на решение на Общото събрание за изваждане на собственик от имота;

♦  Подробни консултации относно свикване на Общо събрание, необходим кворум за взимане на решения, отчетност на контролните органи (контрольор или контролен съвет), касиер, домоуправител и други;

♦  Други въпроси, свързани с междусъседски спорове и/или етажна собственост.

Целта винаги е да се спестят излишни нерви и емоции, както и допълнителни неудобства и неприятности. Нашите услуги са съобразени с изискванията на клиента, за да отговарят на Вашите индивидуални нужди. Ако желаете да получите професионални консултации, потърсете ме още веднага на ☎️ 0988 341819