ПРОДАЖБА НА ДЯЛ В ООД

Същност на сделката

Договорът за покупко-продажба на дружествени дялове в ООД е вид способ за изменение на състава на съдружниците в дружеството и/или за промяна на разпределението на дяловете от капитала между тях. 
Осъществяването на процедурата по прехвърляне на дяловете чрез тяхната продажба се характеризира с наличие на два отделни типа сделки: многостранна – решение на общото събрание на съдружниците и двустранна – договор. Първата е вид сделка-решение, а втората е сделка с прехвърлителен ефект, регламентирана в чл. 183 ЗЗД.
Дружеството с ограничена отговорност е дружество със смесен характер. Членствените правоотношения съществуват между съдружниците и дружеството. Те възникват на основание притежаваните от тях дружествени дялове от капитала, а продажбата на дяловете води до прехвърляне на членствените права и задължения на съдружника. Върху приобретателя след прехвърлянето преминават дружествените права и задължения като съвкупност, често се изменя и съставът на съдружниците, което пък налага да се направят промени и в дружествения договор. Това поставя ограничения за свободното прехвърляне на дялове на трети лица.
 

Страни по сделката

ДОГОВОРЪТ ЗА ПРОДАЖБА НА ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ В ООД представлява двустранна сделка и за да възникнат желаните по него правни последици е необходимо да са налице волите на две насрещни страни – на прехвърлителя на дяловете, който задължително трябва да е и съдружник, и на приобретателя им. Той е двустранен, възмезден, каузален, консенсуален и формален. Договорът следва да бъде сключен с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно, и да се впише в търговския регистър (арг. от чл. 129, ал. 2 ТЗ).
Прехвърлянето на дружествения дял може да се осъществи от един на друг съдружник или на трето лице. Страна по сделката може да бъде всяко дееспособно физическо или юридическо лице (без самото ООД), освен ако в специален закон е предвидено друго. Задължителна предпоставка е прехвърлителят да е съдружник в ООД към момента на сключване на договора за покупко-продажба на дружествени дялове в ООД. От друга страна, приобретателят трябва да е съгласен да встъпи в дружеството и да спазва разпоредбите на дружествения договор.
Сключването на договор за покупко-продажба на дружествени дялове в ООД се различава в зависимост от това дали купувачът на дяловете е съдружник или не.
Дялове между съществуващи съдружници в ООД се прехвърлят свободно според чл. 129, ал. 1, изр. второ ТЗ. Поради това решение на общото събрание не е необходимо и то не е елемент от фактическият състав на прехвърлянето (в този смисъл е и Решение № 886 от 28 февруари 2006 г. по т. д. № 159/2005 г., ІІ т. о. на ВКС). Нормата на чл. 129, ал. 2 ТЗ е именно гаранцията за свободата на прехвърлянето между съдружниците в дружеството и това действие не подлежи на контрол от общото събрание. Нормата на чл. 129, ал. 2, предл. второ ТЗ се явява специална спрямо тази на чл. 119, ал. 2 във вр. с чл. 115, т. 1-4 ТЗ. Прехвърлянето на дял от капитала от един на друг съдружник променя и т.нар. общ размер на неговия дял, като по аргумент от чл. 115, т. 5 ТЗ следва да се извърши и промяна на съдържанието на ДРУЖЕСТВЕНИЯ ДОГОВОР. Тя обективно се налага в резултат на прехвърлителния ефект на договора. Необходимо е също да се впише прехвърлянето в търговския регистър и да се обявят направените изменения.
Различна е хипотезата при продажба на дялове на трето лице. Продажбата следва да бъде извършена при спазване на изискванията за приемане на нов съдружник и ако няма неизплатени изискуеми трудови възнаграждения, обезщетения и задължителни осигурителни вноски на работниците и служителите, включително и на работниците и служителите, трудовите правоотношения с които са прекратени до три години преди прехвърлянето на дружествения дял.
Редът за приемане на нов съдружник, който се прилага в тези случаи съгласно чл. 129, ал. 1 ТЗ, изр. второ, налага вземане на предварително разрешение на общото събрание с мнозинство от 3/4 от капитала (арг. от чл. 137, ал. 1, т. 2, и ал. 3 ТЗ). Сделката за прехвърляне на дяловете се сключва под условие и не предизвиква ефект, докато не бъде взето и решението. То следва да се съчетае с решение за освобождаване на съдружника, който прехвърля дяловете и такова за изменение на дружествения договор. По тези решения страни могат да бъдат само лица, които са действащи съдружници към момента на прехвърляне на дяловете.
За да бъде приет в дружеството, купувачът е необходимо да депозира в ООД на вниманието на общото събрание молба за приемане на нов съдружник, с която съгласно чл. 122 ТЗ той заявява, че приема условията на дружествения договор. Обратно, прехвърлителят на дяловете подава МОЛБА ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА СЪДРУЖНИК ОТ ООД, спазвайки срока по чл. 125, ал. 2 ТЗ (с писмено предизвестие, направено най-малко 3 месеца преди датата на прекратяването).
 

Форма за действителност

Според чл. 129, ал. 2 ТЗ прехвърлянето на дружествения дял се извършва с писмен договор, сключен с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно. Това правило е императивно и е предпоставка за действителността на сделката.
 

Вписване на прехвърлянето

За да приключи успешно процедурата по прехвърляне, е необходимо и вписване в търговския регистър към Агенцията по вписванията. Това става с подаване на ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ НА ОБСТОЯТЕЛСТВА ОТНОСНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ – A4. То се подава от управителя на дружеството в седемдневен срок от осъществяване на процедурата по прехвърлянето с приложени към него:
  препис на нотариално заверения договор за покупко-продажба на дружествени дялове;
  препис на изменения дружествен договор, отразяващ промените в разпределението на дяловете;
  квитанция за внесена държавна такса;
  молба за приемане на нов съдружник в ООД;
  молба за освобождаване на съдружник от ООД;
 ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНО ОБЩО СЪБРАНИЕ, на което е дадено съгласие за:
– прехвърляне на дружествения дял;
– освобождаване на съдружника, който си е прехвърлил дяловете и приемане на новия съдружник;
– изменение на дружествения договор във връзка с прехвърлянето.
Вписването има конститутивно действие и едва тогава се изчерпва осъществяването на фактическия състав по прехвърляне на дяловете.
 

Такси

Заверката на договора за покупко-продажба на дружествени дялове в ООД се извършва от нотариус и за нея се дължи такса съобразно ТАРИФАТА.
По заявление за вписване на обстоятелства относно дружество с ограничена отговорност – А4 в търговския регистър, отнасящо се до промяна на вписани обстоятелства, без да се изменя капиталът, се събира такса в размер на 30 лв. Когато то е подадено по електронен път и е подписано с електронен подпис, таксата е в размер на 15 лв.

Адволат Ивайло Иванов предоставя на своите клиенти юридически консултации и пълно правно обслужване по всички въпроси от сферата на търговкото право.Картина за Продажба на дружествен дял в ООД

Моят съвет е да се консултирате с добър адвокат търговско право, защото така ще защитите Вашите права и интереси възможно най-пълноценно. Целта винаги е да се спестят излишни нерви и емоции, както и допълнителни неудобства и неприятности. Нашите услуги са съобразени с изискванията на клиента, за да отговарят на Вашите индивидуални нужди. Ако желаете да получите професионална консултация, потърсете ме още веднага на ☎️ 0988 341819