ОГРАНИЧАВАНЕ И ЛИШАВАНЕ ОТ РОДИТЕЛСКИ ПРАВА

Картина в страница за родителски праваРОДИТЕЛСКИ ПРАВА

Упражняването на родителските права е право и задължение за родителя. Родителските права и задължения възникват само по закон и са intuitu personae (с оглед на личността). Погасяват се автоматично с навършване на 18 г. на детето, с встъпване на непълнолетния в брак и със смъртта на родителя или детето. Носител на родителските права и задължения по отношение на ненавършилите пълнолетие деца е всеки родител. Наличието на брак между родителите не е задължителна предпоставка за упражняването на родителските права и изпълнението на родителските задължения. Съпругът на родителя е длъжен да съдейства на родителя при изпълнение на неговите задължения (чл. 122 Семейния кодекс). Родителските права и задължения се упражняват в интерес на детето от двамата родители заедно и поотделно. Когато родителят е действал сам, той е длъжен да уведоми другия родител.
Упражняването на родителските права и задължения се извършва по общо съгласие на родителите. При разногласие те могат да се обърнат към медиатор или да предявят иск пред районния съд по настоящия адрес на детето, който решава спора след изслушване на родителите, а при необходимост – и на детето. Решението на съда може да се обжалва по общия гражданскоправен ред (чл. 123 СК). 

ЛИШАВАНЕ ОТ РОДИТЕЛСКИ ПРАВА

Компетентен орган да наложи мярката ограничаване или лишаване от родителски права е районният съд по настоящия адрес на детето.
Производството за ограничаване и за лишаване от родителски права се образува по искане на другия родител, на прокурора или на дирекция „Социално подпомагане“ пред районния съд по настоящия адрес на детето.
 
Когато поведението на родителя представлява опасност за личността, здравето, възпитанието или имуществото на детето, районният съд взема съответни мерки в интерес на детето, като ограничава родителските права – отнема или поставя условия за упражняването на някои от тях, и може да възложи осъществяването им на друго лице. При нужда може да бъде променено местоживеенето на детето или то да бъде настанено извън семейството. Мерките се вземат и когато поради продължителна физическа или душевна болест или други обективни причини родителят не е в състояние да упражнява родителските си права. Родителят може да бъде лишен от родителски права:
в особено тежки случаи по чл. 131 от СК;
когато без основателна причина трайно не полага грижи за детето и не му дава издръжка.

При лишаване от родителски права на единия родител, когато няма друг родител или упражняването на родителските права от него не е в интерес на детето, съдът предприема мерки за закрила и го настанява извън семейството.
 

Производство пред съда

Както беше отбелязано по-горе инициатор на производството за ограничаване и за лишаване от родителски права може да бъде другия родител, прокурорът или дирекция „Социално подпомагане“. По делото се изслушват прокурорът, представител на дирекция „Социално подпомагане“ и родителят, чието ограничаване или лишаване от права се иска, освен ако той не се яви без уважителни причини. Съдът определя подходящи привременни мерки в интерес на детето, като взема предвид становището на дирекция „Социално подпомагане“. Определението не подлежи на обжалване, но може да се изменя от същия съд. В производства за лишаване от родителски права детето се изслушва при условията на чл. 15 ЗЗДт (чл. 138 СК).

Родител, който е лишен от родителски права, няма правото да отглежда, възпитава и да живее съвместно със своето дете. Лишаването от права не го освобождава от задължението да плаща издръжка. Детето запазва и наследствените си права спрямо този родител. При ограничаване на родителски права чрез настаняване на детето извън семейството, както и при лишаване от родителски права, съдът определя:

1. издръжката на детето, ако не е присъдена;
2. мерките относно личните отношения между родителя и детето, като прилага съответно.
 
Родителят може да поиска от съда да бъдат възстановени родителските му права, ако е отпаднало основанието, поради което е бил лишен от тях.
Когато е наложена мярка за ограничаване или лишаване от родителски права съдът съобщава служебно на общината по постоянния адрес на родителя за вписване на лишаването от родителски права, на възстановяването им или на промяната по. Съдът изпраща препис от решението и на дирекция „Социално подпомагане“ по настоящия адрес на детето, която предприема подходящи мерки и при необходимост предлага учредяване на настойничество или попечителство.
 
Неупражняването на родителските права, свързани с дължимия възпитателен надзор над детето, е скрепено с 2 групи санкционни последици извън ограничаването и лишаването от родителски права:
родителят отговаря на основание чл. 48 ЗЗД за вредите, причинени от ненавършилото пълнолетие дете, като тази отговорност е гражданска;
родителят носи отговорност по чл. 182, ал. 1 НК за оставяне на детето без надзор и достатъчна грижа.
 
Лице, което е лишено от родителски права:
1. при осиновяване не дава съгласие, а мнение;
2. ако е виновно, няма право на издръжка от детето;
3. такъв родител не може да осиновява друго дете, да бъде настойник или попечител.
 

Адволат Ивайло Иванов предоставя на своите клиенти юридически консултации и пълно правно обслужване по всички въпроси от сферата на семейното право и отношенията на родители – деца.

Целта винаги е да се спестят излишни нерви и емоции, както и допълнителни неудобства и неприятности. Нашите услуги са съобразени с изискванията на клиента, за да отговарят на Вашите индивидуални нужди. Ако желаете да получите професионална консултация във връзка с иск за родителски права, дело за издръжка и завеждане на дело за режим на лични отношения с дете, потърсете ме още веднага на ☎️ 0988 341819