Медицинско право

Картина медицинско правоМедицинското право обхваща, най-често, лекарската грешка. Тя може да се отнася до поставянето на грешна диагноза, неправилно лечение, небрежно извършване на отделни, макар и правилно назначени диагностични и лечебни дейности и прочие. 

Професионално неправилно действие или бездействие, или съвкупност от такива на лекар, извършено при оптимално създадени условия за работа, в резултат на незнание или недооценка на обстоятелствата и/или състоянието на пациента, при което са настъпили неблагоприятни последици за здравето и живота му, които са могли да бъдат предотвратени попадат в сферата на медицинско право. 

Най-честите лекарски грешки, по повод на които се търси отговорност от лечебните заведения и медицинските специалисти, съгласно съдебната практика, се отнасят до:

–        Забравени дренажни тръбички, марли и други тела по време на операция в тялото на пациента;
–        Неправилно извършена анестезия;
–        Вътреболнични инфекции;
–        Пълна или частична инвалидизация след оперативна интервенция;
–        „Несполучлива“ пластична естетична операция или процедура;
–        Закъсняло родоразрешение чрез спешно Цезарово сечение;
–        Причиняване вреди/смърт на родилка и/или новородено по време на раждане;

Разбира се това са само част от хипотезите, при които би могла да се търси отговорност от съответните лица.

Гражданска отговорност

Целта от ангажирането на тази отговорност е заплащане на парично обезщетение. За да бъде потърсена гражданска отговорност е необходимо да се предяви иск за вреди пред граждански съд, като съответно и най-често той се насочва както срещу лечебното заведение. Това е така, тъй като отговорността на лечебното заведение е за виновно чуждо поведение. Също така най-лесно и най бързо след осъдително съдебно решение за обезщетението се получава от самото лечебно заведение. Разбира се няма пречка искът да се заведе солидарно срещу конкретният лекар и/или медицинско лице и лечебното заведение, като в този случай изпълнението след приключване на съдебният процес ще може да се насочи срещу всички страни.

В съдебна фаза на наказателния процес…

също може да бъде предявен такъв граждански иск за заплащане на обезщение при който не се дължат държавни такси. Този вариант често се избягва от потърпевшите поради това, че давноста съгласно Закона за задълженията и договорите е 5 годишна. В рамките на тези 5 години ако не бъде предявен иск, то това право се преклудира. Също така е невъзможно при гражданския иск в наказателния процес да се привлича лечебното заведение като и при евентуално осъждане и уважаване на иска от наказателния съд, това означава че обезщетението трябва да се плати от осъденият извършител, а не от лечебното заведение. Това често води до невъзможност ефективно да се събере обезщетението поради простата причина, че осъденият не разполага с необходимите средства.

Административнонаказателна отговорност

Органът, който основно извършва проверки за спазването на правата на пациентите, както и за спазването на медицинските стандарти и правилата за добра медицинска практика, е Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ . Тези производства могат да приключат с издаване на наказателно постановление и налагане на глоба на медицински специалист, респ.имуществена санкция на лечебно заведение.

В случай, че считате, че сте потърпевш или негов роднина, Адвокат Ивайло Иванов ще Ви укаже правна защита и съдействие за:

  • Предявяване на граждански искове за обезщетяване на вреди срещу лечебни заведения и медицински специалисти;
  • Подаване на сигнали до прокуратура за извършено престъпление;
  • Процесуално представителство по наказателни, граждански и административнонаказателни дела срещу медицински специалисти и лечебни заведения;
  • Жалби до Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ и Български лекарски съюз;
  • Комуникация с лечебното заведение, където е извършено противоправното деяние с цел получаване на цялата медицинска документация по Вашия случай, както и издействане на справедливо обезщетение при желание от Ваша страна.

Какъв е срокът за получаване на обезщетение от лекарска грешка?

Най-общо срокът за иск при лекарска грешка е 5 години от възникването на вредата. За целта е нужно да се ангажира специалист за дела при обезщетения от деликти.

Какъв е размерът на обезщетението при лекарска грешка?

Размерът на обезщетението се определя по справедливост от съда в зависимост от това в каква степен е причиненото увреждане, дали лицето може да се възстанови напълно или е налице трайно увреждане или в най-тежкият случай е настъпила смърт. Най общо съгласно съдебната практика за настъпила лека телесна повреда размерът на обезщетението достига до 10-15 хиляди лева, за настъпила средна телесна повреда размерът на обезщетението достига до 30-40 хиляди лева, а за тежка телесна повреда или смърт може да надхвърли 100 хиляди лева.

Кой може да предяви иск за обезщетение при лекарска грешка?

Най често легитимиран да предяви иск за обезщетение от лекарска грешка е пострадалият пациент. Има обаче хипотези в които това е невъзможно поради настъпила смърт на лицето. В тези случай легитимни да потърсят обезщетение за причинените им болки и страдания от загубата на близък човек са неговите низходящи - деца, неговият съпруг и неговите възходящи - родители. По изключение всяко друго лице, което е създало трайна и дълбока емоционална връзка с починалия и търпи от неговата смърт продължителни болки и страдания.

Колко ще ни струва воденето на дело за лекарса грешка?

Разноските за ищеца варират според размера на заведеният иск– за държавна такса, за адвокатски хонорар и за заплащане на експертизи по делото. В случай, че доказано не разполагате с финансова възможност за водене на дело, то закона Ви дава право да поискате от съда да Ви освободи от заплащане на разноски по делото, а също имате право да бъдете представлявани и безплатно от адвокат.