ЗАЩИТА СРЕЩУ ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ

Домашно насилие е всеки акт на физическо, сексуално, психическо или икономическо насилие, както и опитът за такова насилие, принудителното ограничаване на личния живот, личната свобода и личните права, извършени спрямо лица, които се намират в родствена връзка, които са или са били в семейна връзка или във фактическо съпружеско съжителство или в интимна връзка (чл. 2 ЗЗДН).

Компетентен да наложи мярка за защита от домашното насилие е районният съд по постоянния или настоящия адрес на пострадалото лице (чл. 7 ЗЗДН).

Защита по реда на ЗЗДН може да търси всяко лице пострадало от домашно насилие, извършено от:

– съпруг или бивш съпруг;

лице, с което се намира или е било във фактическо съпружеско съжителство или в интимна връзка;

– лице, от което има дете;

– лице, от което има дете;
– възходящ;
– низходящ;
– лице, с което се намира в родство по съребрена линия до четвърта степен включително;
– лице, с което се намира или е било в родство по сватовство до трета степен включително;
– настойник, попечител или приемен родител;
– възходящ или низходящ на лицето, с което се намира във фактическо съпружеско съжителство;
– лице, с което родителят се намира или е бил във фактическо съпружеско съжителство (чл. 3 ЗЗДН).

Производството по издаване на заповед за налагане на мерки за защита срещу домашното насилие започва по молба на:

– пострадалото лице, ако е навършило 14-годишна възраст или е поставено под ограничено запрещение;
– брат, сестра, или лице, което е в родство по права линия с пострадалото лице;
– настойника или попечителя на пострадалото лице;
– директора на дирекция „Социално подпомагане“, когато пострадалото лице е непълнолетно, поставено е под запрещение или е с увреждания (чл. 8 ЗЗДН).
 

Необходими документи:

Производството по издаване на заповедта се образува по (чл. 8 ЗЗДН):
– МОЛБА НА ПОСТРАДАЛОТО ЛИЦЕ;
– молба на брат, сестра или на лице, което е в родство по права линия с пострадалото лице;
– молба на настойника или попечителя на пострадалото лице;
– молба на директора на дирекция „Социално подпомагане“ (в случаите, когато пострадалото лице е непълнолетно, поставено е под запрещение или е с увреждания).
 
Към молбата на пострадалото лице се прилага и ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ МОЛИТЕЛЯ ЗА ИЗВЪРШЕНОТО НАСИЛИЕ (чл. 9, ал. 3 ЗЗДН).
 
При подаване на молба по реда на чл. 8 ЗЗДН, не се внася държавна такса.
При издаване на заповедта съдът възлага държавната такса и разноските по делото на извършителя на домашното насилие.
Като резултат от процедурата при уважаване на молбата съдът издава заповед за защита, с която налага една или повече мерки за защита (чл. 16, ал. 1 ЗЗДН).

Защитата срещу домашното насилие се осъществява чрез:

– задължаване на извършителя да се въздържа от извършване на домашно насилие;
– отстраняване на извършителя от съвместно обитаваното жилище за срока, определен от съда;
– забрана на извършителя да приближава пострадалото лице, жилището, местоработата и местата за социални контакти и отдих на пострадалото лице при условия и срок, определени от съда;
– временно определяне местоживеенето на детето при пострадалия родител или при родителя, който не е извършил насилието, при условия и срок, определени от съда, ако това не противоречи на интересите на детето;
– задължаване на извършителя на насилието да посещава специализирани програми;
– насочване на пострадалите лица към програми за възстановяване.
 
Заповедта за защита подлежи на незабавно изпълнение (чл. 20 ЗЗДН).
 
Полицейските органи следят за изпълнението на заповедта, когато с нея е наложена мярка по чл. 5, ал. 1, т. 1, 2 и 3 ЗЗДН. Ако е наложена мярка по чл. 5, ал. 1, т. 2 ЗЗДН и извършителят откаже доброволно да я изпълни, той се отстранява от съвместно обитаваното жилище със съдействието на полицейските органи от районното управление на МВР по местонахождението на жилището.
 
При неизпълнение на заповедта на съда, полицейският орган, констатирал нарушението, задържа нарушителя и уведомява незабавно органите на прокуратурата (чл. 21 ЗЗДН).
 
 

В някой случай по искане на страната или служебно, когато молбата съдържа данни за пряка, непосредствена или последваща опасност за живота или здравето на пострадалото лице, районният съд в закрито заседание без призоваване на страните издава заповед за незабавна защита в срок до 24 часа от получаването на молбата. Заповедта за незабавна защита подлежи на незабавно изпълнение.

Ето защо е препоръчително молбата Ви да бъде подготвена и входирана в съда от Адвокат Ивайло Иванов!