ДОГОВОР ЗА ДАРЕНИЕ

Юридическа характеристика на договор за дарениеСнимка в страница за договор за дарение

С договора за дарение едно лице – дарител, отстъпва веднага и безвъзмездно свое имуществено право на дарения, който го приема (чл. 225, ал. 1 ЗЗД).
Предвид едностранния характер на договора, задължение възниква само за дарителя – да прехвърли правото. Дори и в случаите, когато дарението е с модалитет – направено под условие или с тежест, то не поражда задължение за надарения. Според установената съдебна практика модалитетът има само пожелателен, морален характер, тъй като неизпълнението му не е основание за отмяна на договора от дарителя и не съществува правен механизъм за доставяне на дължимото по съдебен ред.

Лице, което може да дарява

Дарител може да бъде само пълнолетно физическо лице – дарение, извършено от ненавършило пълнолетие лице или негов законен представител е нищожно. Извършването на действия на разпореждане с недвижими имоти, с движими вещи чрез формална сделка и с влогове, както и с ценни книги, принадлежащи на детето, се допуска с разрешение на районния съд по настоящия му адрес, ако разпореждането не противоречи на интереса на детето (чл. 130, ал. 3 и 4 СК). Юридическите лица също могат да даряват имуществото си.

Лице, което може да приема дарение

Надареният може да е както физическо лице – пълнолетен, непълнолетен, малолетен, ограничено или пълно запретен, така и юридическо лице.

Обект на дарение

В зависимост от обектите, които ще се даряват, законът предвижда различна форма за сключване на договора. Дарението на недвижим имот трябва да бъде извършено във формата на нотариален акт. Правата върху движими вещи и ценни книги на приносител се прехвърлят чрез предаването им (не се изисква специална форма) или по силата на писмен договор с нотариална заверка на подписите на двете страни. За някои категории движими вещи се изисква особена форма и тя трябва да бъде спазена – например: прехвърлянето на вещни права върху лек автомобил се извършва пред нотариус.
Вземанията и поименните ценни книги се прехвърлят безвъзмездно като се цедират, а заповедните ценни книги и поименните акции се джиросват.

Бъдещо имущество не може да бъде обект на договора за дарение. Такъв договор е нищожен. Нищожно е и дарението, когато то или мотивът, единствено поради който то е направено, са противни на закона или на добрите нрави, а така също и когато условията или тежестта са невъзможни.

Облагане с данъци

Имуществата, придобити по дарение, се облагат с данък по реда на чл. 44-51 ЗМДТ.
 

Дължимият данък се заплаща в общината по местонахождението на недвижимия имот, а при дарение на движими вещи – по постоянния адрес или седалището на данъчно задълженото лице. Лицата, които нямат постоянен адрес, подават декларация и заплащат данъка по настоящия си адрес в двумесечен срок. Данъкът се заплаща при прехвърлянето на недвижимия имот, ограничените вещни права върху недвижим имот и моторните превозни средства, а в случаите по чл. 44, ал. 3 ЗМДТ – към момента на издаване на акта, удостоверяващ правото на собственост, който подлежи на вписване. Декларация за облагане с данък не се подава в случаите по чл. 44, ал. 5 и 6 и чл. 48, ал. 1, т. 5, 6, 8 и 9 ЗМДТ, както и за получени и предоставени дарения от юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност. Съответното длъжностно лице извършва дарението, след като установи, че е платен дължимият данък за имуществото, което е предмет на сделката или действието.

Задължено лице

Данъкът се дължи от надарения, освен ако страните са уговорили друго: ако са уговорили, че ще дължат по равно – отговарят солидарно; ако е уговорено, че дарителят ще плати данъка, то приобретателят е поръчител.
 

Данъчна основа

Данъкът се определя въз основа на оценката на имуществото в левове към момента на прехвърлянето, като оценяването се извършва по реда на чл. 46, ал. 2 и 3 ЗМДТ.

Размер на данъка

При дарение на имущество данъкът се начислява върху оценката на прехвърляното имущество в размер, определен от общинския съвет на всяка община с наредбата по чл. 1, ал. 2 ЗМДТ, както следва:
– от 0,4 до 0,8 на сто – при дарение между братя и сестри и техните деца;
– от 3,3 до 6,6 на сто – при дарение между лица извън посочените в чл. 47, ал. 1, т. 1 ЗМДТ.
Не се дължи данък върху прехвърленото с дарението имущество в случаите, посочени в чл. 48, ал. 1 ЗМДТ: при дарения в полза на държавата и общините, обичайните подаръци, дарения за лечение на български граждани, дарения за осъществяване на общественополезна дейност от юридическите лица с нестопанска цел и т. н.
 

Отмяна на дарениеВтора картина за договор за дарение

Дарението може да бъде отменено, когато дареният:
умишлено убие или се опита да убие дарителя, неговия съпруг или негово дете, или е съучастник в такова престъпление, освен ако деянието е извършено при обстоятелства, които изключват наказуемостта;
набеди дарителя в престъпление, наказуемо с лишаване от свобода не по-малко от три години, освен ако набедяването се преследва по тъжба на пострадалия и такава не е подадена, и
отказва да даде на дарителя издръжка, от която той се нуждае.
Искът може да се предяви в едногодишен срок откакто на дарителя са станали известни основанията за отменяване на дарението. До изтичането на този срок искът може да бъде предявен и от наследниците на дарителя, ако той е починал преди това. Предварителният отказ от този иск е нищожен.
Отмяната на дарението не засяга правата, които трети лица са придобили върху подарените имоти преди отбелязването на исковата молба, но дареният дължи на дарителя обезщетение за онова, с което се е обогатил.

От момента на сключването на договора в съответната форма, респ. от предаването на вещта, собствеността преминава върху дарения. Дарението няма действие, ако не са спазени посочените изисквания, както и в случаите когато лицето е обещало да прехвърли безвъзмездно определено имущество. Обещанието за дарение не произвежда действие.

Образци на документи свързани с дарение:

Адволат Ивайло Иванов предоставя на своите клиенти юридически консултации и пълно правно обслужване по всички въпроси от сферата на вещно право и защита правото на собственост.

Целта винаги е да се спестят излишни нерви и емоции, както и допълнителни неудобства и неприятности. Нашите услуги са съобразени с изискванията на клиента, за да отговарят на Вашите индивидуални нужди. Ако желаете да получите професионална консултация във връзка със сключване на договор за дарение на недвижим имот, автомобил или каквато и да е друга вещ потърсете ме още веднага на ☎️ 0988 341819