Вещно право

ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ Е:    

призната и гарантирана от закона възможност на собственика да владее, да ползва и да се разпорежда с вещта. Правото на собственост може да принадлежи на повече от един собственик, като в този случай е налице съсобственост, при която всеки от съсобствениците притежава идеална част от вещта. Съсобствеността върху движима вещ или върху недвижим имот винаги може да бъде прекратена със съдебна или доброволна делба.

Носителят на едно вещно право може да го противопостави на всеки и да търси защита спрямо всяко посегателство върху него.

ВИДОВЕ ВЕЩНИ ПРАВА:

  •  Право на собственост: това е абсолютно, неограничено вещно право, което съдържа следните елементи: право на владение, право на ползване и право на разпореждане. Освен това, правната ни система познава и ограничените вещни права, които Закона за собствеността нарича още вещни права върху чужда вещ;
  •  Право на ползване: неговата същност се състои в правото да се използват определени вещи или вещ и да се получават добивите от тях, без да се променят съществено. Като в практиката правото на ползване намира най-често приложение в ползването на недвижим имот;
  •  Сервитутни права (служещи права): при тези права винаги е на лице един господстващ и един служещ имот. Най-често срещаните случаи са правото на преминаване, правото да се черпи вода, правото да се прекарат съоръжения;
  •  Право на надстрояване и пристрояване: това ограничено вещно право дава възможност на неговия носител да надстрои или пристрои съществуваща сграда и да стане собственик на надстроеното или пристроеното.

Участието на адвоката във вещноправните отношения е необходимо с оглед своевременна и ефективна защита на правото на собственост на клиента, когато то е нарушено, но също и когато клиентът търси най – целесъобразния за него начин за разпореждане или прекратявнане на правото си на собственост.

Услугите на Адвокат Ивайло Иванов в областта на Вещното право са следните:

–    Консултации и комплексно правно обслужване при придобиване и разпореждане с недвижими имоти и движими вещи, включително изготвяне и снабдяване с документи, съдействие при провеждане на преговори, представителство пред нотариус, пред държавните органи и пред местната администрация;
–    Проучване на вещно-правния статут на недвижими имоти при сключване на сделки, промяна на статута на недвижимите имоти и други услуги във връзка с провеждане на градоустройствени мероприятия;
–    Консултации относно инвестиции в недвижими имоти;
–    Изготвяне на предварителни договори и нотариални актове за сделки с недвижими имоти,  наем на имоти, строителство, за учредяване на ипотека, за учредяване на ограничени вещни права върху имоти /право на ползване, на надстрояване, на пристрояване, право на преминаване/;
–    Юридическо съдействие в заповедни и изпълнителени производства с вещноправен характер;
–    Процесуално представителство и правна защита в съдебни производства относно недвижими имоти при спорове за собственост, делба, наличие на ограничени вещни права и други пред всички съдебни инстанции, арбитраж и особени юрисдикции на територията на цялата страна и в чужбина;

ТЪРСИТЕ ДОБЪР АДВОКАТ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ?

Ако търсите добър адвокат за недвижими имоти, то Вие сте попаднали на точното място. Адвокат Ивайло Иванов е добър адвокат вещно право, който ще защити интересите Ви.

ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

Инвестицията в собственост – покупката на собствено жилище, инвестиционен или бизнес имот изискват определена сигурност и внимателен подход. Независимо дали искате да закупите или да продадете имот, било то жилище, офис или други, най-важното е изготвянето и набавянето на документи по бъдещата сделка, с което да си гарантирате избягването на бъдещи негативни последици.

Покупко – продажбата на имот е сложен процес, но ако получите професионално правно съдействие от добър адвокат недвижими имоти, това няма да бъде така. Проверката на всички книжа и обстоятелства преди да бъде изповядана сделката по покупко – продажба на недвижим имот ще Ви помогне да вземете правилното решение, за да бъдете наясно с възможните предизвикателства и проблеми.

СЪДЕБНА ДЕЛБА НА ИМОТ

Съдебната делба представлява особено исково конститутивно производство, уредено в глава XXIX от Гражданския процесуален кодекс. В много случаи тя замества непостигнатата доброволна делба, тъй като се осъществява принудително потестативното право. Характерно за производството е, че се провежда двуфазно . Първата фаза, т.н. установителна фаза, цели да се провери и установи правото на делба, а втората – да се осъществи това право.

Вещноправните последици на съдебната делба настъпват или в деня на влизане на разделителния протокол в сила, или след тегленето на жребия, което може да бъде обжалвано като процедура. След това възниква в полза на отделните съделители изключително право на собственост върху имотите, които са включени в техните дялове. Именно в това се състои конститутивният ефект на съдебната делба, като този ефект се прибавя към силата на пресъдено нещо, с което е установено правото на делба.

Когато имотът е неделим реално и не може да бъде поставен в един от дяловете, съдът постановява изнасянето му на публична продан. Получените от проданта суми се разпределят между съделителите съобразно с техните дялове.

 

Имате възможност да се възползвате от знанията и опита на добър адвокат вещно право.

Единствено своевременно потърсената правна помощ от добър адвокат по вещно право би Ви предпазила от проблеми и би защитила Вашите интереси.

Моят съвет е да се консултирате с добър адвокат вещно право, защото така ще защитите Вашите права и интереси възможно най-пълноценно. Целта винаги е да се спестят излишни нерви и емоции, както и допълнителни неудобства и неприятности. Нашите услуги са съобразени с изискванията на клиента, за да отговарят на Вашите индивидуални нужди. Ако желаете да получите професионална консултация и/или да проведем процедура по медиация, потърсете ме още веднага на ☎️ 0988 341819.