Как съпрузите могат да уредят имуществените отношения помежду си?

Имуществените отношения между съпрузите могат да бъдат уредени по три начина:

  • законов режим на общност (всяко имущество, което се придобива от съпрузите по време на брака в резултат на съвместен принос, става тяхна обща собственост, независимо на чие име е придобито);
  • законов режим на разделност (всеки съпруг по време на брака придобива имуществото сам за себе си);
  • договорен режим.

Лицата, които вече са сключили граждански брак също могат да подпишат брачен договор и/или да изберат законов режим на резделност. Ако не са избрали, за тях ще се прилага режима на общност при които вещните права, придобити по време на брака в резултат на съвместен принос, принадлежат общо на двамата съпрузи, независимо от това на чие име са придобити.

Какво може да съдържа брачния договор?

С брачният договор се уреждат всички или някои имуществените отношения във връзка със сключването на брака, отношения по време на брака и при евентуалното му прекратяване. Личните отношения между съпрузите не могат да бъдат уредени с този договор.

Такива отношения които се уреждат в брачния договор могат да бъдат примерно правата на страните върху имуществото, което се придобива по време на брака, правата на страните върху притежаваното от тях имущество преди брака, начините на управление и разпореждане с имуществото, включително и със семейното жилище, участието на страните в разходите и задълженията, имуществените последици при развод, издръжката на съпрузите по време на брака, както и при развод, издръжката на децата от брака, както и други имуществени отношения, стига да не противоречат на закона.

За неуредените с брачния договор имуществени отношения се прилага законовият режим на общност.

Как се сключва брачен договор:

  • Брачният договор се сключва лично от съпрузите в писмена форма с нотариална заверка на съдържанието и на подписите. При сключване на граждански брак след сключване на брачен договор, съпрузите са длъжни да представят пред нотариуса, пред когото са сключили брачния договор, копие от удостоверението за граждански брак, издадено от общинската администрация;
  • С брачния договор може да се прехвърля право на собственост, както и да се учредява или прехвърля друго вещно право върху недвижим имот. Договорът, с който се прехвърля право на собственост или се учредява или прехвърля друго вещно право върху недвижим имот, има прехвърлително действие и се вписва в имотния регистър в деня на нотариалното удостоверяване, когато е сключен по време на брака. Когато договорът е сключен преди встъпването в брак, той се представя за вписване от нотариуса в деня на получаване от него на удостоверението за сключване на граждански брак;
  • Нотариусът трябва да удостовери датата и съдържанието на брачния договор, да го впише в нотариалните книги и да издаде Удостоверение, в което ще е посочена датата на сключване на договора, регистрационния номер в нотариалните книги, както и номерът, под който нотариусът е вписан в Нотариалната камара. За тези действия на нотариуса се събира нотариална такса, чийто размер се определя от ТАРИФА ЗА НОТАРИАЛНИТЕ ТАКСИ КЪМ ЗАКОНА ЗА НОТАРИУСИТЕ И НОТАРИАЛНАТА ДЕЙНОСТ.
  • Брачните договори се регистрират в Регистърът на имуществените отношения на съпрузите към Агенцията по вписванията. Предпоставка за това е представяне пред длъжностно лице по гражданско състояние в общината, където бракът е бил сключен, на писмена декларация от двамата съпрузи за избор на договорен режим за регулиране на имуществените отношения между тях,  удостоверението от нотариуса и две заверени копия на самия брачен договор.

Действие на брачния договор:

Брачният договор поражда действие от момента на сключване на брака, а когато е сключен по време на брака – от деня на сключване на договора или от друга дата, определена в него.

Изменение на брачния договор:

Брачният договор може да бъде изменян при спазване на формата за действителност – писмена форма с нотариална заверка на съдържанието и на подписите.